Sty
28

IV SESJA RADY GMINY SZTUTOWO -05 lutego 2015 r., godz. 10.00

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art.20 pkt.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz .U. z 2013 , poz.594 ze zmianami ) zwołuję :

IV SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO na dzień 05 lutego 2015r na godz. 10.00

która odbędzie się w Urzędzie Gminy w Sztutowie

( sala narad –parter,  pok. Nr 1 )

Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad .
  3. Zapytania i wolne wnioski .
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej

w  Sztutowie .

5.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej

w  Sztutowie.

6.   Podjęcie uchwały w sprawie wysokości  i zasad udzielania dotacji celowej dla

podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie Gminy Sztutowo w 2015 roku .

7.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego

w  szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego .

8.   Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale

Rady Gminy Sztutowo  Nr III/18/2014 z dnia 23 grudnia 2014r w sprawie

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów .

9.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności

przesyłu na nieruchomości.

10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we  wsi Kąty Rybackie .

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet radnym

i sołtysom oraz zwrot kosztów podróży radnym gminy .

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy

Sztutowo na 2015 rok .

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Sztutowo na 2015 rok.

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2015 rok .

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Sztutowo na lata 2015-2018 .

16. Udzielenie odpowiedzi  na zapytania i wolne  wnioski oraz sprawozdanie Wójta Gminy

Sztutowo z działalności pomiędzy sesjami .

17. Zakończenie obrad .

Przewodniczący Rady Gminy  Sztutowo

Waleria Banasik

( podpis nieczytelny )

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"