Mar
17

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę części plaż

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo ogłasza ustny przetarg nieograniczony  na  dzierżawę części działek stanowiących plaże w miejscowości Kąty Rybackie na prowadzenie działalności gospodarczej związanej  z obsługą turystów w sezonie letnim  2015  r. tj. od dnia 19.06.2015 r. do dnia 15.09. 2015 r.

 

Kąty Rybackie

Stanowisko Nr 1 – około 25 m 2     sprzedaż lodów, gofrów, napoi

–          cena wywoławcza – 4.000 zł.

Stanowisko Nr 2 – około 25 m 2     sprzedaż pamiątek i akcesoriów plażowych

–          cena wywoławcza – 3.000 zł.

 

Do ceny dzierżawy osiągniętej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT
w wysokości 23% zgodnie z ustawą „o podatku od towarów i usług”

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej z określeniem plaży i nr stanowiska na konto Urzędu Gminy Sztutowo
Nr 02 8308 0001 0000 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy w Stegnie w takim terminie, aby najpóźniej w dniu    10 kwietnia 2015 r. wymagana kwota znajdowała się na w/w  koncie.

 

Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty oraz dowód tożsamości,
a osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną  musi okazać się dodatkowo kompletem dokumentów do jej reprezentowania.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy, która zostanie sporządzona do 14 dnia od  sporządzenia protokółu z przetargu. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu pod warunkiem podania nr kont, na które ma być zwrócone wadium.

 

Wylicytowana cena dzierżawy nieruchomości wraz z podatkiem VAT  podlega zapłacie najpóźniej do dnia podpisania umowy dzierżawy.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy pokój Nr 1
w dniu 15 kwietnia  2015 r. w godzinach:

Kąty Rybackie

–          Stanowisko Nr 1 – godz. 11.00

–          Stanowisko Nr 2-  godz.  11.15 Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Sztutowie pokój

nr 15 lub telefonicznie –  tel. 55 247 81 51 wew. 32. Informuję również,  że istnieje możliwość zapoznania  się z warunkami szczegółowymi sposobu użytkowania plaż ustalonymi przez Urząd Morski w Gdyni, warunki stanowić będą załącznik do umowy dzierżawy.

Informuje się, że organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie 

z uzasadnionej przyczyny do chwili jego rozpoczęcia, informując o tym niezwłocznie formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Sztutowo www.sztutowo.pl oraz informując uczestników przetargu. 

 

Sztutowo, dnia 17.03.2015 r.

 

Z up. Wójta Gminy

Renata Głąb

/podpis nieczytelny/

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"