Maj
29

Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych

O G Ł O S Z E N I E 

Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo ogłasza

ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych położonych w Sztutowie.

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo ogłasza
ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych,  niezabudowanych położonych  w Sztutowie.

Położenie

ulica

Numer działki Powierzchnia Obręb Numer Księgi Wieczystej Cena wywoławcza

netto w zl

Wysokość wadium
 

Gdańska

295

296

0,0454 ha

 

0,1106 ha

 

Sztutowo

GD2M/00043814/8

 

GD2M/00040112/6

 

247.790

 

25.000

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy  w Sztutowie
ul. Gdańska 55 w pok. Nr 1  w dniu  3 lipca 2015 r.  o godz.  1100  .

 

Zgodnie z  planem zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo  teren ten przeznaczony jest pod obsługę ruchu drogowego; stację paliw. Obowiązuje ograniczenie uciążliwości, tj. zasięg uciążliwości związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą musi być bezwzględnie ograniczony do granic własności obszaru, do którego inwestor posiada tytuł prawny, a znajdujące się w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny być wyposażone w środki ochrony przed tymi uciążliwościami.

Opis nieruchomości: Działki gruntowe niezabudowane nr 295, 296 położone w Sztutowie  ul. Gdańskiej,  przy drodze wojewódzkiej nr 501 relacji  Mikoszewo –  Krynica Morska. Działki uzbrojone w media komunalne: energia elektryczna, droga dojazdowa, woda z sieci wodociągowej, po przejściu pod ulicą Gdańską, kanalizacja do oczyszczalni ścieków. Położenie dogodne dla planowanej inwestycji.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest własnością Gminy Sztutowo,  nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Wadium należy wpłacać przelewem na konto Nr 02 8308 0001 0000 0101 2000 0040   Bank Spółdzielczy w Stegnie w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 29 czerwca  2015 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Gminy. Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty oraz dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną musi okazać się dodatkowo kompletem dokumentów do jej reprezentowania. Do ceny nieruchomości gruntowej osiągniętej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą „o podatku od towarów i usług”  z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 171 poz. 1054 ze zmianami).

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone  bez odsetek  w ciągu trzech dni od daty zamknięcia przetargu, pod warunkiem podania prawidłowego konta na które ma być zwrócone.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie stawi się bez usprawiedliwienia
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, do podpisania aktu notarialnego sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. kwoty  2.478,00zł.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U 2014 poz. 1490).

Koszt sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Sztutowie pokój nr 15 lub telefonicznie nr tel. 55  247-81-52 wew. 32.

Informuje się, że organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie
z uzasadnionej przyczyny do chwili jego rozpoczęcia, informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Sztutowo www.sztutowo.pl  oraz informując uczestników przetargu.

 

 Wójt Gminy 

Stanisław Kochanowski

Sztutowo, dnia 29.05.2015 r.

 

Zoom in Regular Zoom out
Narodowy Spis Powszechny 2021 Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"