Wrz
12

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy

Sztutowo. dnia. 2011.09.12

KG.0002.10.2011

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art.20 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym

/ tekst jednolity z 2001r Dz.U.Nr 142, poz. 1591 ze zmianami /z w o ł u j ę :

X SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO

na dzień 22 września 2011r na godz. 1100

która odbędzie się w Urzędzie Gminy w Sztutowie .

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad .

3.Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji .

4.Zapytania i wolne wnioski .

5.Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sztutowo za I półrocze 2011r .

6.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej

we wsi Kąty Rybackie w drodze bezprzetargowej .

7.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej

we wsi Kąty Rybackie w drodze bezprzetargowej.

8.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej

we wsi Kąty Rybackie w drodze bezprzetargowej

9.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej

we wsi Sztutowo w drodze bezprzetargowej .

10.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej

położonejwe wsi Sztutowo w drodze bezprzetargowej .

11.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na mienie gminne nieruchomości , działki

Nr 382/93 o pow. 0,0715 ha położonej w miejscowości Sztutowo .

12.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na mienie gminne nieruchomości , działki

Nr 612/29o pow. 0,0067 ha położonej w miejscowości Sztutowo.

13.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na mienie gminne nieruchomości , działki

Nr 213/3o pow. 0,0118 ha położonej w miejscowości Sztutowo.

14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu

sportowego w Kątach Rybackich .
15.Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego

z placem zabaw w Łaszce .

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placu zabaw przy

ul.Piaskowej w Kątach Rybackich .

17.Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu korzystania z placu zabaw przy

Przedszkolu w Sztutowie .

18.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu realizowanego przez Gminę

Sztutowo ,współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego” Akademia Młodych Sztutowiaków –wyrównanie szans edukacyjnych

uczniów klas I- III SP w Gminie Sztutowo „ w ramach Działania 9.1 Wyrównanie

szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych

świadczonych w systemie oświaty , Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans

edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz

zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty systemowe .

-2-

19.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady

Gminy Sztutowo z przeprowadzonych kontroli.

20. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania

członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Sztutowie oraz szczegółowych

warunków jego funkcjonowania .

21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Sztutowo.

22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej

Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2011-2014.

23.Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski oraz informacja Wójta Gminy

na temat działalności w okresie pomiędzy sesjami .

24.Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Bogdan Pniewski

Zoom in Regular Zoom out
Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"