Sty
08

Pisemny ofertowy przetarg nieograniczony na organizację i prowadzenie miejsc wykorzystywanych do kąpieli oraz zagospodarowanie plaż w Sztutowie i w Kątach Rybackich

Wójt Gminy Sztutowo ogłasza pisemny ofertowy przetarg nieograniczony

 na organizację i prowadzenie miejsc wykorzystywanych do kąpieli oraz zagospodarowanie plaż  w Sztutowie i  w Kątach Rybackich

 

Cena wywoławcza czynszu, w każdym roku obowiązywania umowy netto: 32.000 zł plus należy podatek VAT tj. (23%) 7.360 zł, razem 39.360 zł.

 

Okres trwania umowy: od 1 maja do 30 września każdego roku, od roku 2016 do 2020 r.

 

Opis nieruchomości:

 1. Plaża Sztutowo:

Strona prawa:  250 mb licząc od zejścia głównego nr 60

Strona lewa: 250 mb licząc od zejścia głównego nr 60

 1. Plaża Kąty Rybackie:

Strona prawa: 250 mb licząc od zejścia głównego  nr 51

Strona lewa: 250 mb licząc od zejścia głównego  nr 51 z wyłączeniem terenu portu rybackiego 100 mb

Warunki dzierżawy :

 1. wykorzystanie przedmiotu dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem,
 2. ponoszenie należnych podatków i opłat na rzecz Gminy Sztutowo,
 3. prowadzenie dwóch miejsc wykorzystywanych do kąpieli tj. na plaży w Sztutowie i na plaży  w Kątach Rybackich, każdy po minimum 100 mb z wykorzystaniem sprzętu i wyposażenia Gminy Sztutowo, wykaz sprzętu stanowi załącznik nr 2 do wzoru umowy,
 4. utrzymanie czystości i porządku na dzierżawionym terenie, w tym ustawienie odpowiedniej liczby pojemników na zbieranie odpadów oraz zawarcie z uprawnioną firmą umowy dotyczącej wywozu i zagospodarowania zebranych odpadów,
 5. jednakowe zagospodarowanie obiektów usadowionych na dzierżawionych terenach,
 6. organizacja i prowadzenie boisk sportowo rekreacyjnych o minimalnej długości 100 mb, na każdej z plaż,
 7. szczegółowe warunki określa wzór umowy, który stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

 

Wyłoniony w przetargu podmiot zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy wpłacić  przelewem na konto Urzędu Gminy w Sztutowie Nr 02 8308 0001 0000 0101 2000 0040   Bank Spółdzielczy w Stegnie – kaucję w kwocie 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) na pokrycie ewentualnych roszczeń Gminy wobec Operatora. Wpłacona przez Operatora Kaucja nie będzie oprocentowana.  Kaucja zostanie zwrócona Operatorowi, o ile nie zostanie w całości lub w części wykorzystana na zaspokojenie roszczeń Gminy Sztutowo, po ustaniu przedmiotowej umowy.

 

Oferta powinna zawierać:

1)    Imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub nazwę firmy oraz jej siedzibę i adres, nr NIP.

2)      Datę sporządzenia oferty.

3)      Oferowaną wysokość czynszu  w zł netto.

4)      Koncepcję zagospodarowania plaż, która powinna zawierać część graficzną oraz część opisową planowanych działań dotyczących organizacji miejsc wykorzystywanych do kąpieli oraz innej działalności gospodarczej, atrakcji i imprez dla turystów np. sportowych. Opis -powinien zawierać opis obiektów, wyszczególnienie materiałów, z których będą budowane obiekty, szkice, zdjęcia stoisk handlowych, boisk, obiektów sportowych i rekreacyjnych i innych.

5)      Referencje zaświadczające posiadane doświadczenie w zakresie zarządzania obiektem lub terenem turystycznym lub sportowo – rekreacyjnym.

6)      Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

7)      Oferta i składane oświadczenie winny być podpisane przez oferenta.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg plaża” w sekretariacie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo do dnia 27.01.2016 r. do godz. 11.00.

 

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 27.01.2016 r. w budynku Urzędu Gminy w Sztutowie,   pok. nr 1. o godz.  12.00.

Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownym pełnomocnictwem i / lub odpisem  właściwego rejestru.

Opis kryteriów, którymi będzie się kierował sprzedający przy wyborze oferty wraz
z podaniem  znaczenia tych kryteriów oraz sposób oceny ofert:

 1. Cena 60%
 2. Sposób zagospodarowania nieruchomości 40%

 

Wójt Gminy Sztutowo zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn jak też jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Informacji na temat przetargu udziela się w Urzędzie Gminy w Sztutowie, pok. nr 15,  tel. 55 247 81 51 w. 32 w godz. 7.30 – 15.30.

Szczegóły na stronie: http://bip_sztutowo.bipgmina.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/297212/ogloszenie_wojta_gminy_sztutowo_dotyczace_pisemnego_ofertowego_p

 

Zoom in Regular Zoom out
Narodowy Spis Powszechny 2021 Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"