Sty
11

Konkurs na inkasenta opłaty targowej

Wójt Gminy Sztutowo

z dniem 11 stycznia 2016r

Ogłasza konkurs na Inkasenta opłaty targowej

w miejscowościach : Sztutowo i Kąty Rybackie

 1. Wymagania niezbędne:

– wykształcenie najmniej zawodowe

– cieszy się nieposzlakowaną opinią,

– posiada dobry stan zdrowia

– nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie

– ukończone 18 lat życia, pełna zdolność do czynności prawnych

2. Wymagania dodatkowe:

– odpowiedzialność, samodzielność, rzetelność

3. Zakres wykonywanych zadań:

– Pobieranie opłaty targowej w miejscowościach Sztutowo i Kąty Rybackie w dniach, w których prowadzona jest sprzedaż.

4. Wymagane dokumenty:

– CV

-kserokopia świadectwa ukończenia szkoły

– oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych oraz oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wynagrodzenie za pobieranie opłaty targowej będzie wynosić 10% od zebranych kwot.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55 , 82-110 Sztutowo lub pocztą ma adres Urzędu z dopiskiem : „Dotyczy konkursu na inkasenta opłaty targowej” w terminie do dnia 29 stycznia 2016r do godz. 15:30.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Lista osób, które spełniły warunki wstępne zostanie opublikowana dnia 01 lutego 2016r w BIP.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy przy ul. Gdańskiej 55 w Sztutowie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne wyżej wymienione powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015r, poz. 2135 ze zm.)”.

                                                                                                                                                                                                                                                                       Wójt Gminy Sztutowo

                                                                                                                                                                                                                                                                         Stanisław Kochanowski

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"