Sty
15

Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 15.01.2016 r

Zarządzenie Nr 2/2016

Wójta Gminy Sztutowo

z dnia 15.01.2016 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Sztutowo

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                           (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1 i art. 25  ust. 1 i 2 ustawy                                z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 518 ze zm.)

Zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Ustala się minimalną stawkę roczną czynszu  dzierżawnego od gruntów  pod garażami, budynkami gospodarczymi w wysokości 17 zł. m2, powiększony o należny podatek VAT.

 

  1. Ustala się minimalną stawkę roczną czynszu dzierżawnego od gruntów pod powierzchnię reklamową w wysokości 300 zł. za m2., powiększony o należny podatek VAT.

 

  1. Ustala się minimalną stawkę roczną czynszu dzierżawnego za lokale użytkowe przeznaczone na działalność dochodową w wysokości 20 zł. za m2,  powiększony o należny podatek VAT.

 

  1. Ustala się minimalną stawkę roczną stawkę czynszu najmu za lokale użytkowe nie wykorzystywane na działalność dochodową oraz wykorzystywane na usługi medyczne w wysokości 10 zł. za m2 powiększony o należny podatek VAT.

 

 

  1. Ustala się minimalną roczną stawkę czynszu dzierżawnego za grunty nie przeznaczone na cele produkcji rolnej  w wysokości 2,50 zł za m2 powiększony o należny podatek VAT.

 

  1. Ustala się minimalną roczną stawkę czynszu dzierżawnego za grunty przeznaczone do zagospodarowania jako ogródki przydomowe w wysokości 1,00  zł za m2 powiększony o należny podatek VAT.

 

 

  1. Ustala się minimalną roczną stawkę czynszu dzierżawnego za grunty pod wodami w wysokości 300 zł za 1 ha lustra wody.

 

  1. Ustala się czynsz dzierżawny za grunty sklasyfikowane jako drogi, które wykorzystywane są na cele rolnicze  wg klasy gruntu bezpośrednio przylegającego do dzierżawionej części gruntu.

9. Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego za 1 ha użytków rolnych ustala się wg następujących stawek szacunkowych w q żyta:

Lp. Grunty orne Użytki zielone
Klasa gleby Ilość q Klasa gleby Ilość q
1 kl. I 10 kl. I 8
2 kl. II 9,5 kl. II 7,5
3 kl. IIIa 9 kl. III 7,5
4 kl. III b 8,5 kl. IV 6,5
5 kl. IV a 8,0 kl. V 6
6 kl. IV b 7,5 kl. VI 5,5

 

Wysokość stawki szacunkowej określa się w oparciu o średnią cenę skupu żyta jak dla podatku rolnego określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego publikowanym  w Monitorze Polskim.

§ 2

Czynsz najmu (dzierżawy) za dany rok przysługuje proporcjonalnie do okresu trwania  dzierżawy.

§ 3

W przypadku stwierdzenia bezumownego korzystania z nieruchomości opłatę z tego tytułu ustala się w wysokości dwukrotnej stawki rocznego czynszu określonej w zarządzeniu odpowiednio do sposobu wykorzystania nieruchomości.

§ 4

Czynsz będzie płatny na podstawie faktury VAT w terminie do 31 marca każdego roku lub w uzasadnionych przypadkach w innym terminie. W przypadku umów zawartych w ciągu roku, czynsz za rok bieżący płatny będzie w terminie wskazanym w umowie.

§ 5

Wysokość czynszu określonego w § 1 pkt. 1-7 niniejszego zarządzenia będzie corocznie waloryzowana w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych podany w Komunikacie Prezesa GUS za rok poprzedni. Waloryzacja stawek dokonywana będzie raz w roku od dniem 1 stycznia każdego następnego roku.

§ 6

Najemca (dzierżawca) zobowiązany jest do uiszczania podatków i innych ciężarów związanych z posiadaniem przedmiotu najmu (dzierżawy).

§ 7

W przypadku ubiegania się dwóch lub więcej podmiotów o wydzierżawienie tego samego gruntu, gdy oddanie nieruchomości w najem  lub w dzierżawę będzie następowało w drodze przetargu, stawki określone w zarządzeniu stanowią stawkę wywoławczą czynszu.

§ 8

Po wejściu w życie niniejszego zarządzenia ustalone w nim stawki czynszu mają zastosowaniowe do nowo zawieranych umów najmu (dzierżawy).

§ 9

Traci moc Zarządzenie Nr 33/2015 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 30.07.2015 r.  w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Sztutowo.

§ 10

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sztutowo oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sztutowo.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.

 

Wójt Gminy

Stanisław Kochanowski

Zoom in Regular Zoom out
Narodowy Spis Powszechny 2021 Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"