Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Gminy Sztutowo

 

>>> RAPORTY, ANALIZY I PLAN DZIAŁANIA <<<

Gmina Sztutowo zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Sztutowo: www.sztutowo.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2011-09-18
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2011-09-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Treści niedostępne

 • Artykuły sprzed 23.09.2020 zawierają osadzony kod HTML niezgodny z wymogami określonymi w ustawie o dostępności cyfrowej.
 • Aktualnie trwają prace nad konwersją nowo zamieszczanych plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:  2020-09-21
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  2021-04-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Agnieszka Piórko.
 • E-mail: apiorko@sztutowo.ug.gov.pl
 • Telefon: 552478151 w.35

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Sztutowo
 • Adres: Urząd Gminy w Sztutowie
  ul. Gdańska 55
  82-110 Sztutowo
 • E-mail: info@sztutowo.ug.gov.pl
 • Telefon: 552478151

Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Lokalizacja i dojazd

Urząd Gminy w Sztutowie
ul. Gdańska 55
82-110 Sztutowo

Budynek położony jest przy głównej ulicy w Sztutowie.

Budynek Urzędu Gminy pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich jedynie na poziomie parteru. Istnieje możliwość obsługi interesanta we wszystkich sprawach na parterze w sali nr 1.

Oznaczenie

 • Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną przy głównym wejściu. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Parking + Miejsca postojowe

 • Parking przy Urzędzie Gminy posiada miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych.

Winda

 • Budynek Urzędu Gminy nie posiada windy.

Toalety

 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku, w pobliżu wejścia głównego do budynku.

Obsługa niesłyszących

Pies asystujący

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Zoom in Regular Zoom out
Narodowy Spis Powszechny 2021 Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"