Mar
11

Program pomocy dzieciom- stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej rodzin, opiekujących się dziećmi, które na skutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Więcej informacji w załączonym dokumencie:

Stypendia_SPES_informacje

Mar
11

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” 2015

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim informuje, iż  realizowany jest pilotażowy  program pn. „Aktywny Samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dofinansowanie będzie następowało na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej, który należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 28 A, tel. 55 246 81 75, 55 246 82 05.

Więcej informacji w załączonym dokumencie:

Pilotazowy_Program_Aktywny_Samorzad

Mar
11

Program PROSUMENT

cluLv3qnaq9sRQ,logo-prosument

Celem programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych. Program promuje nowe technologie OZE oraz postawy prosumenckie (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej), a także wpływa na rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze. Program stanowi kontynuację i rozszerzenie zakończonego w 2014 r. programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 3) Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych”.

Więcej informacji na stronie http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/prosument-dofinansowanie-mikroinstalacji-oze/

Mar
09

AKUMULATOR SPOŁECZNY- dotacje do 5000 zł na lokalne projekty.

Zachęcamy do udziału w drugim konkursie grantowym dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w ramach Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, w ramach którego można pozyskać dotacje do 5000 zł na lokalne projekty.

Nabór wniosków trwa do 31 marca.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie informacyjne:
10.03. (wtorek) NOWY DWÓR GDAŃSKI godz. 17:30 Żuławski Ośrodek Kultury

Podczas spotkania omówione zostaną główne założenia, wymogi i procedury konkursu oraz formularz wniosku o dofinansowanie.

Więcej informacji w załączniku.

AS spotkanie informacyjne (Nowy Dwór Gdański)

Mar
05

Petycja dotycząca modernizacji drogi 501

Z inicjatywy radnych Gminy Sztutowo przygotowana została petycja do Marszałka Województwa Pomorskiego dotycząca modernizacji drogi nr 501. Koordynatorem akcji jest radny Zdzisław Zwiewka.

Droga ta jest najważniejszą z dróg komunikacyjnych dla Gminy Sztutowo i od dawna potrzebuje modernizacji.  Liczne w tej sprawie wystąpienia Wójta Gminy do Marszałka Województwa jak dotąd nie przyniosły oczekiwanych efektów. W planach modernizacji dróg wojewódzkich droga 501 znalazła się na 22 miejscu z czym nie możemy się zgodzić. Z uwagi na rangę problemu prosimy o wsparcie podjętej inicjatywy.

Podpisy pod petycją można składać u Radnych Gminy lub w sekretariacie Urzędu Gminy w Sztutowie (pok. nr 9).

PETYCJA =>

Mar
02

Przerwa w dostawie wody

CWŻ informuje, że w związku z awarią na Ujęciu w Zakładzie Produkcji Wody w Ząbrowie, w noc z dnia 03.03.2015 na 04.03.2015 w godzinach od 23:00 do 02:00 nastąpi przerwa w dostawie wody.

Lut
26

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Zgodnie z art. 6q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U.  z 2013r. poz 1399 ze zm.) od dnia 1 lutego 2015 r. :
*„opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie podlega zaokrągleniu,
*w przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona.”
Lut
23

UWAGA! NIE POZWÓL SIĘ OSZUKAĆ!

Policjanci przestrzegają przed oszustami działającymi tzw. „metodą na wnuczka”. Przestępcy dzwonią przeważnie do osób starszych i udając bliskich, wyłudzają pieniądze. Ostatnio oszuści udają nawet policjantów lub innych funkcjonariuszy, żądając przekazania im pieniędzy pod pretekstem prowadzenia działań śledczych. Podkreślamy, że służby państwowe

NIGDY NIE ŻĄDAJĄ PRZEKAZANIA PIENIĘDZY, a w sytuacji gdy ktoś prosi o pieniądze w rozmowie telefonicznej,

najprawdopodobniej jest oszustem chcącym wyłudzić pieniądze.

W przypadku jakichkolwiek podejrzeń prosimy o kontakt z Policją pod nr 997, 112. Warto również skontaktować się z najbliższą rodziną i powiadomić ich o próbie oszustwa.

Lut
16

OTWARTY KONKURS OFERT NA DOFINANSOWANIE INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH – edycja 2015”

Wojewoda Pomorski informuję, że Minister Pracy i Polityki Społecznej działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1457), w dniu 11 lutego 2015 roku ogłosił konkurs
„MALUCH – edycja 2015”
w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”.

 Na realizację Programu, w skali całego kraju, przeznaczono w 2015 roku kwotę 151 000 000 zł.

 O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: gminy, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

 Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:

  • żłobkach
  • klubach dziecięcych
  • u dziennych opiekunów

Więcej informacji w załączonych dokumentach.

Informacja dodatkowa konkurs MALUCH 2015.(1511742_985900)

Pismo informujące o konkursie MALUCH 2015.(1511709_985898)

Lut
11

Projekt „Praca Przede Wszystkim”

Do Projektu „Praca Przede Wszystkim” kwalifikują się osoby zamieszkałe w woj. pomorskim, które są w okresie wypowiedzenia umowy o pracę stosunku pracy/ służbowego z przyczyn leżących po stronie pracodawcy ( przyczyn restrukturyzacyjnych, modernizacyjnych) lub są bezrobotne do 6 miesięcy od momentu zwolnienia. (również z przyczyn dot. zakładu pracy). 

Więcej informacji w załączonych dokumentach.

ULOTKA SWP _PRACA PRZEDE WSZYSTKIM_

Informacja- Projekt Praca Przede Wszystkim

Lut
09

Zebranie wiejskie w Grochowie Pierwszym

O G Ł O S Z E N I E

WÓJT GMINY SZTUTOWO ZWOŁUJE ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA GROCHOWO PIERWSZE .

 ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ W POMIESZCZENIU SOCJALNYM GOSPODARSTWA ROLNEGO W DNIU 17 LUTEGO 2015R .

I TERMIN ZEBRANIA –  GODZ. 16.00 – WYMAGANA NA ZEBRANIU OBECNOŚĆ 1/5 UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA .

II TERMIN ZEBRANIA – GODZ. 16.15 – BEZ WZGLĘDU NA LICZBĘ UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA .

 

Lut
02

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Kobylej Kępie

 WÓJT GMINY SZTUTOWO ZWOŁUJE ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA KOBYLA KĘPA.

ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ W ŚWIETLICY W KOBYLEJ KĘPIE W DNIU 7 LUTEGO 2015R .

I TERMIN ZEBRANIA –  GODZ. 10.00 – WYMAGANA NA ZEBRANIU OBECNOŚĆ 1/5 UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA .

II TERMIN ZEBRANIA – GODZ. 10.15 – BEZ WZGLĘDU NA LICZBĘ UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA .

Sty
28

IV SESJA RADY GMINY SZTUTOWO -05 lutego 2015 r., godz. 10.00

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art.20 pkt.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz .U. z 2013 , poz.594 ze zmianami ) zwołuję :

IV SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO na dzień 05 lutego 2015r na godz. 10.00

która odbędzie się w Urzędzie Gminy w Sztutowie

( sala narad –parter,  pok. Nr 1 )

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"