Mar
31

Oczyszczalnia ścieków w Stegnie będzie modernizowana

Inwestycje realizowane w ostatnich latach przez Gminy Stegna i Sztutowo związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej o nowe miejscowości, spowodowały dopływ znacznie większej ilość ścieków na oczyszczalnię w Stegnie. Z uwagi na tą sytuację, jak również zmiany przepisów prawnych, które obowiązywać będą w roku 2015 zaostrzających procedurę oczyszczenia ścieków – Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21.05.1991r spowodowały podjęcie działań przez Zarząd Spółki w zakresie dostosowania obiektów oczyszczalni do zwiększonej ilości ścieków i stopnia ich oczyszczenia.

Mar
31

2 kwietnia miej niebieskie serce- dla autyzmu

„Zaświeć się na niebiesko” – 2 KWIETNIA MIEJ NIEBIESKIE SERCE DLA AUTYZMU.

Wyobraźmy sobie taki świat, w którym wszystko przysypane jest śniegiem. Żeby z jednego domu dojść do drugiego, trzeba łopatą przerąbać tunel. Żeby uzyskać kontakt z autystycznym dzieckiem, trzeba takie tunele kopać przez całe życie – mówią rodzice dzieci chorych na autyzm. Czy znasz dziecko autystyczne? Od blisko 70 lat autyzm wciąż pozostaje najmniej poznanym i najbardziej tajemniczym zaburzeniem rozwojowym psychicznym dziecka.

Mar
28

UWAGA! Uległy zmianie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Państwo!

 

            Uprzejmie informujemy, że zgodnie z „Uchwałą Rady Gminy Sztutowo Nr XXXI/302/2014 z dnia    30 stycznia 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty”, uległy zmianie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości sezonowych rozliczanych według ilości i wielkości pojemników.

 

Mar
26

Szanowni Mieszkańcy

Przypominamy o wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach – obowiązku utrzymania czystości i porządku na posesjach i wokół nich.

Mar
24

Przetarg na Operatora infrastruktury powstałej w ramach projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”

Urząd Gminy w Sztutowie informuje, iż Spółka Pętla Żuławska Sp. z o.o. ogłosiła przetarg na wybór Operatora

Mar
21

Informacja

Drodzy mieszkańcy sołectwa Sztutowo!

Pragniemy państwa poinformować, iż termin zebrania wiejskiego opublikowany w Dzienniku Bałtyckim i na stronie internetowej www.sztutowo.com był nieprawidłowy.

Prawidłowy termin zebrania podany był na stronie internetowej Urzędu Gminy i na ogłoszeniach wywieszonych w gablotach sołectwa.

Zgodnie z § 23  statutu sołectwa Sztutowo uchwalonym Uchwałą nr XI/92/07 Rady Gminy Sztutowo z dnia 29 grudnia 2007 roku termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń, co zostało uczynione.

Mar
21

Gmina Sztutowo rozpoczęła prace nad stworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Sztutowo na lata 2014-2020.

Szczegóły w zakładce Strategia Rozwoju.

Mar
20

Szkolenia i kursy dla osób odchodzących z rolnictwa

Urząd Gminy w Sztutowie informuje, iż Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o.  rozpoczęła rekrutację do projektu „Zmiana Roli – Szkolenia i kursy dla osób odchodzących z rolnictwa”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Mar
20

„Zadbaj o swoją przyszłość”

Projekt jest skierowany do 30 kobiet i 20 mężczyzn zamieszkujących tereny województwa pomorskiego w tym: 30 osób bezrobotnych i 15 osób nieaktywnych zawodowo zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz 5 osób zatrudnionych przewidzianych do zwolnienia przez pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne, posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa pomorskiego.

Mar
18

OGŁOSZENIE O XXXII SESJI RADY GMINY SZTUTOWO

Sztutowo.dnia.2014.03.17

OGŁOSZENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym/ tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.594 ze zmianami / zwołuję :

XXXII SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO

na dzień 27 marca 2014r na godz.10.00

która odbędzie się w Urzędzie Gminy w Sztutowie

/sala narad pok. Nr 1 –parter /

Mar
17

Fundusze na Firmę

 

Nabór wniosków dla przedsiębiorców i osób fizycznych, produkcja i sprzedaż energii.

 

W ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowanego można  składać wnioski o dofinansowanie do Programu PL04 (2014) „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Konkurs jest skierowany głównie do przedsiębiorstw produkujących i sprzedających ciepło.

Dofinansowanie dla firm w konkursie mogą uzyskać małe, średnie i duże przedsiębiorstwa o różnej formie prawnej: spółki prawa handlowego, spółki prawa cywilnego; – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Nabór wniosków trwa do 07 kwietnia 2014 roku.

Mar
17

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

    

PSZOK zlokalizowany jest w miejscowości Stegna przy ul. Gdańska 2, 82 – 103 Stegna (przy Przedsiębiorstwie Komunalnym „Mierzeja” ) i  obsługiwany jest przez Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie.

Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Mar
13

Serdecznie zapraszamy na Konferencję „Szczęśliwe dziecko”

konferencja czyli
Jak wychować i nie zwariować.
Zagrożenia i wyzwania współczesnego rodzicielstwa.

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"