mar
02

Zaproszenie na sesję informacyjną „Plany ochrony rezerwatów na terenie RDLP w Gdańsku”- Rezerwat “Kąty Rybackie”

Nadleśnictwo Elbląg zaprasza na sesję informacyjną mającą na celu zapoznanie lokalnych społeczności z projektem „Plany ochrony rezerwatów na terenie RDLP w Gdańsku” oraz zapewnienia możliwości uczestniczenia w tym procesie poprzez zgłaszanie wniosków i uwag.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

lut
17

Sesja Rady Gminy Sztutowo

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. Nr 142 ,poz.1591 ze zmianami / zwołuję : XIV SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO która odbędzie się w Urzędzie Gminy w Sztutowie w dniu 23 lutego 2012r / czwartek / godz. 11.00.

 

sty
24

Ogłoszenie

Wójt Gminy Sztutowo uprzejmie przypomina, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 4 i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U.  z 2005 r. nr 236, poz. 2008 ze zm.) właściciel nieruchomości jest obowiązany do usuwania śniegu i lodu z chodnika,  wzdłuż którego położona jest  nieruchomość. Za nie wykonanie ww. obowiązku przewidziane są sankcje karne.

Obecnie Urząd Gminy w Sztutowie  realizuje powyższe zadania – celem usprawnienia  mieszkańcom komunikacji pieszej.

Zwracam się z apelem i prośbą do wszystkich właścicieli nieruchomości o wykonywanie obowiązku odśnieżania chodników na długości swojej posesji.

sty
19

Plany ochrony rezerwatów na terenie RDLP w Gdańsku

Get the Flash Player to see this content.

sty
05

Konsultacje społeczne

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących prognozy oddziaływania Programu wieloletniego pn. “Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” który koordynuje Urząd Morski w Gdyni

Zachęcamy do wypełnienia ankiety znajdującej się na stronie: http://www.umgdy.gov.pl/pium/wiadomosci/podglad?kod=mgvagiwos2.tsiy88wos1&typ=n

gru
07

Zaproszenie do składania ofert

Wójt Gminy Sztutowo

zaprasza  do złożenia oferty na opracowanie dokumentu pn:

„Przejęcie przez Gminę Sztutowo obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami niezbędnych dokumentów wynikających z obowiązujących przepisów prawa”

lis
28

Zaproszenie do składania ofert

Wójt Gminy Sztutowo

zaprasza  do złożenia oferty na opracowanie:

„Aktualizacji projektu założeń do planu w zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Sztutowo”

Oferta powinna zawierać cenę brutto oraz termin wykonania.

lis
24

Ogłoszenie o sesji

Sztutowo.dnia. 2011.11.21

OGŁOSZENIE

Na podstawieart.20 .ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami / zwołuję :

XIII SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO

na dzień 21 grudnia 2011 na godz. 11.00

w Urzędzie Gminy W Sztutowie

lis
18

Informacja dla przedsiębiorców

ce I N FO R M A C JAD L AP R Z E D S I Ę B I O R C Y !

W związku z rozpoczęciem od 1 lipca 2011r. funkcjonowania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wszystkie gminy w Polsce mają obowiązek przekazać do tej ewidencji dane czynnych przedsiębiorców wpisanych do gminnej ewidencji działalności gospodarczych.

lis
14

Medal Komisji Edukacji Narodowej

10 listopada br. Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna Hall wręczyla Wójtowi Gminy Sztutowo Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia w zakresie oświaty, w szczególności za inwestycje oświatowe.

lis
07

Informacja o zrealizowanym zadaniu “Bezpieczne usuwanie azbestu z terenu Gminy Sztutowo”

dofinansowanie

Zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sztutowo” objęte dofinansowaniem z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – umowa  WFOŚ/D/III-82.E/210/2011/KONKURS AZBEST z dnia 22.08.2011 r. zostało zrealizowane i zakończone.

lis
06

Przerwa w dostawie wody

Ogłoszenie

Informujemy, że w dniu 7.10.2011 r. w godz. od 9.00-15.00 nastąpi w miejscowości Sztutowo i Kąty Rybackie przerwa w dostawie wody.

Urząd Gminy w Sztutowie

lis
04

Bieżąca ocena jakości wody w kąpielsikach Sztutowo i Kąty Rybackie

Bieżąca ocena jakości wody w kąpielsikach Sztutowo i Kąty Rybackie – opinia na dzień 27-28.09.2011

Kąpieliska morskie przydatne do kąpieli

– dokument w zakładce Urząd online

Zoom in Regular Zoom out
Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

Pomorskie - przyszłość i rozwój

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"