• Sobota, 03 czerwca 2023

 • Imieniny: Leszka, Tamary, Karola

 • Font Icon

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Gminy Sztutowo

 

>>> RAPORTY, ANALIZY I PLAN DZIAŁANIA <<<

 

Gmina Sztutowo zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Sztutowo: www.sztutowo.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2011-09-18
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Treści niedostępne

 • Artykuły archiwalne (sprzed 23.09.2020) zawierają osadzony kod HTML niezgodny z wymogami określonymi w ustawie o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:  2020-09-21
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  2023-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Agnieszka Piórko.
 • E-mail: apiorko@sztutowo.ug.gov.pl
 • Telefon: 552478151 w. 608

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Sztutowo
 • Adres: Urząd Gminy w Sztutowie
  ul. Gdańska 55
  82-110 Sztutowo
 • E-mail: info@sztutowo.ug.gov.pl
 • Telefon: 552478151

Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Usługa MOBILNY URZĘDNIK – dojazd do osoby, która ze względu na chorobę lub niepełnosprawność nie może dotrzeć do urzędu: https://www.sztutowo.pl/mobilny-urzednik-2/

 

Lokalizacja i dojazd

Urząd Gminy w Sztutowie
ul. Gdańska 55
82-110 Sztutowo

Budynek położony jest przy głównej ulicy w Sztutowie.

Budynek Urzędu Gminy pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich jedynie na poziomie parteru. Istnieje możliwość obsługi interesanta we wszystkich sprawach na parterze w sali nr 1.

Oznaczenie

 • Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną przy głównym wejściu. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • W budynku są oznaczenia poziome / wypukłe na schodach oraz na posadzkach, dla osób słabowidzących.

Parking + Miejsca postojowe

 • Parking przy Urzędzie Gminy posiada miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych.

Winda

 • Budynek Urzędu Gminy nie posiada windy.

Toalety

 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku, w pobliżu wejścia głównego do budynku.

Obsługa niesłyszących

Pies asystujący

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Print Friendly, PDF & Email