• Wtorek, 05 grudnia 2023

  • Imieniny: Sabiny, Krystyny, Edyty

  • Font Icon

Informacja o wyborze partnera projektu

Informujemy, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony 10.02.2022 r. – otwarty wybór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych, wpłynęła 1 oferta od:

  • Fundacja Strefa Mocy, 82-110 Sztutowo, ul. Różana 4, 82-110

i ta organizacja została wybrana na partnera projektu, spełniając wymagania konkursowe.

Wybór partnera w projekcie nastąpił zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych – zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy.

Partnerski wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Celem projektu będzie zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych, spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych, świadczonych w lokalnej społeczności, skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin.