• Środa, 24 kwietnia 2024

  • Imieniny: Horacego, Feliksa, Grzegorza

  • Font Icon

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE- umowa zlecenie

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE- umowa zlecenie


WÓJT GMINY SZTUTOWO
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze
I. Nazwa i adres jednostki :
Urząd Gminy w Sztutowie
ul. Gdańska 55,
82- 110 Sztutowo
II. Określenie stanowiska : stanowisko urzędnicze
Nazwa stanowiska : stanowisko urzędnicze
Wymiar czasu pracy – 8 godzin dziennie
Umowa zlecenie na czas określony od 15 czerwca 2023 r. do 15 września 2023 r.
III. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych: w miesiącu maju 2023r wskaźnik
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Sztutowie , w rozumieniu
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych
wynosił poniżej 6%.
IV. Niezbędne wymagania od kandydatów:
• obywatelstwo polskie,
• pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• nieposzlakowana opinia,
• wykształcenie minimum średnie,
• znajomość przepisów prawa: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach,
• dobra znajomość obsługi komputera
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
V. Wymagania dodatkowe:
• preferowane doświadczenie: praca w jednostkach samorządu terytorialnego,
• zaangażowanie i samodzielność przy wykonywaniu powierzonych zadań, umiejętność
dobrej organizacji pracy na własnym stanowisku i pracy w zespole,
• odpowiedzialność, sumienność , rzetelność, łatwość nawiązywania kontaktów,
umiejętność radzenia sobie ze stresem, kreatywność.
VI. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
• prace administracyjne
• obsługa komputera
VII. Wymagane dokumenty:
• podpisany własnoręcznie list motywacyjny,
• kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie
• CV – z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy
zawodowej i zajmowanych stanowiskach (własnoręczny podpis),
• kopie świadectw pracy dokumentujących dotychczasowy staż pracy lub zaświadczenie o
zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje
zawodowe, udział w kursach i szkoleniach,
• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza
skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach
samorządowych
• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw
publicznych,
• oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie, iż stan zdrowia kandydata pozwala mu pracować na danym stanowisku,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
VIII. Termin i miejsce złożenia dokumentów:
do dnia 2 czerwca 2023 r do godz. 15.00.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Urzędzie Gminy w Sztutowie ul. Gdańska
55, 82-110 Sztutowo w sekretariacie , albo przesłać na adres Urząd Gminy w Sztutowie
ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo z dopiskiem
„ Nabór na stanowisko urzędnicze „
Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby wstępnie zakwalifikowane jako spełniające w/w
wymogi zostaną powiadomieni telefonicznie w ciągu 2 dni od daty posiedzenia, na którym
komisja zapozna się ze złożonymi ofertami.
IX. Informacje dodatkowe:
1. Niniejsze ogłoszenie opublikowane zostanie w BIP Urzędu Gminy w Sztutowie oraz
umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sztutowie.
2. Przed zawarciem umowy o pracę kandydat wyłoniony w drodze naboru przedkłada
pracodawcy: zaświadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające fakt przeciwskazań do
wykonywania pracy na stanowisku, (skierowanie wystawia pracodawca) .
3. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału
„Zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego”
4. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Gminy w Sztutowie oraz w Biuletynie informacji Publicznej.
Zapraszamy do składania ofert.

                                                                                 Wójt Gminy Sztutowo

                                                                                    Robert Zieliński
Sztutowo, dnia 25.05.2023 r.