• Czwartek, 13 czerwca 2024

  • Imieniny: Lucjana, Antoniego

  • Font Icon

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości dz. 354/2 przy ul. Mierzeja Park w Sztutowie

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo ogłasza czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej  w Sztutowie, Gmina Sztutowo

Położenie

ulica

Numer działki

Powierzchnia

Obręb

Numer Księgi Wieczystej

Cena wywoławcza

Netto w zł

Wysokość wadium w zł

Mierzeja Park

354/2

0,5287 ha

Sztutowo

GD2M/00045099/3

2.340.000

200.000

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy  w Sztutowie ul. Gdańska 55 w pok. Nr 1  w dniu  15 marca 2024 r.  o godz.  1200 

 

Zgodnie z  planem zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo działka nr 354/2 obręb Sztutowo, określona jest symbolem C-1 M/U. Teren przeznaczony  pod funkcję mieszkaniowo – usługową w zabudowie wielorodzinnej. Dopuszcza się zabudowę apartamentową, usługi w parterach budynków. Obowiązuje ograniczenie uciążliwości.

 

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze Uchwały nr XV/156/2020 Rady Gminy Sztutowo z dnia 16 kwietnia 2020 r. Pierwszy przetarg odbył się 30.12.2022 r. Drugi przetarg odbył się 28 kwietnia 2023 r. Trzeci przetarg odbył się 18.08.2023 r.

 

Opis nieruchomości: Działka gruntowa niezabudowana, nr 354/2 położona w Sztutowie przy ul. Mierzeja Park, pow. 0,5287 ha;  oznaczenie klas gruntów: ŁIII 0,5219 ha, W-ŁIII  0,0068 ha

 

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest własnością Gminy Sztutowo,  nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią. W pobliżu nieruchomości sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna oraz sieć energetyczna. Nieruchomość porośnięta niezinwentaryzowanym drzewostanem.

 

Wadium należy wpłacać przelewem na konto Nr 02 8308 0001 0000 0101 2000 0040   Bank Spółdzielczy w Stegnie w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 11 marca 2024 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie bankowym Urzędu Gminy w Sztutowie.

 

Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty oraz dowód tożsamości,
a osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną musi okazać się dodatkowo kompletem dokumentów do jej reprezentowania.

 

Do ceny nieruchomości gruntowej osiągniętej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2020 r., 106 ze zmianami).

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone  bez odsetek  w ciągu trzech dni od daty zamknięcia przetargu, pod warunkiem podania prawidłowego konta na które ma być zwrócone.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie stawi się bez usprawiedliwienia
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, do podpisania aktu notarialnego sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. kwoty  23.400 zł.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U 2014 poz. 1490).

Koszt sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Sztutowie  telefonicznie nr tel. 55  247-81-51 wew. 614.

Informuje się, że organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie
z uzasadnionej przyczyny do chwili jego rozpoczęcia, informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Sztutowo
www.sztutowo.pl  oraz informując uczestników przetargu. 

 

Wójt Robert Zieliński             

Sztutowo, dnia 12.01.2024 r.

 

**************************************************************************************

Wyciąg z ogłoszenia Wójta Gminy Sztutowo o czwartym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Sztutowie, Gmina Sztutowo

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Sztutowo, oznaczona nr ewidencyjnym 354/2 o powierzchni 0,5287 ha położona w Sztutowie przy ul. Mierzeja Park, dla której w Sądzie Rejonowym w Malborku – IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi księgę wieczystą KW nr GD2M/00045099/3.

 

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Uchwałą nr XV/156/2020 Rady Gminy Sztutowo z dnia 16 kwietnia 2020 r. Pierwszy przetarg odbył się 30.12.2022 r. Drugi przetarg odbył się 28 kwietnia 2023 r. Trzeci przetarg odbył się 18.08.2023 r

 

Opis nieruchomości: Działka gruntowa niezabudowana, nr 354/2 położona  w Sztutowie przy ul. Mierzeja Park, pow. 0,5287 ha;  oznaczenie klas gruntów: ŁIII 0,5219 ha, W-ŁIII  0,0068 ha

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest własnością Gminy Sztutowo,  nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nią. W pobliżu nieruchomości sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna oraz sieć energetyczna. Nieruchomość porośnięta niezinwentaryzowanym drzewostanem.

  Zgodnie z  planem zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo działka nr 354/2 obręb Sztutowo, określona jest symbolem C-1 M/U. Teren przeznaczony  pod funkcję mieszkaniowo – usługową w zabudowie wielorodzinnej. Dopuszcza się zabudowę apartamentową, usługi w parterach budynków. Obowiązuje ograniczenie uciążliwości.

 

Cena wywoławcza netto 2.340.000 zł. Wadium w wysokości 200.000 zł. należy wpłacać przelewem na konto Nr 02 8308 0001 0000 0101 2000 0040   Bank Spółdzielczy w Stegnie w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 11 marca 2024 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Gminy w Sztutowie. Minimalne postąpienie 23.400 zł. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23 %.

Przetarg odbędzie się w dniu 15.03.2024 r.  o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, pok. nr 1.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie oraz opublikowanie na stronie internetowej Gminy Sztutowo www.sztutowo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sztutowo. Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie  Gminy w Sztutowie, pod nr telefonu 55 247 81 51 wew. 614

                                                                                                                    

Wójt Robert Zieliński

Sztutowo, dnia 12.01.2024 r.

KARTA TERENU NR C 1 MU

Mapa 354 2 Sztutowo