• Niedziela, 14 kwietnia 2024

  • Imieniny: Bereniki, Waleriana, Justyny

  • Font Icon

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.713 ze zmianami) zwołuję:

XXXI SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO
na dzień 14 września 2021 r. na godz. 8:00,
która odbędzie się w Urzędzie Gminy w Sztutowie (sala narad – pok. Nr 1 – I piętro)

Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Odczytanie porządku obrad.
3. Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniej sesji.
4. Zgłaszanie wniosków formalnych( interpelacja, zapytanie, wniosek).
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sztutowo.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sztutowo za I półrocze 2021 roku – odczytanie Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Sztutowo informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Sztutowo na 2021 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2021-2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/171/2005 Rady Gminy Sztutowo z dnia
15 marca 2005r w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIII/135/2019 z dnia 19 grudnia 2019r w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat, jak również trybu ich pobierania.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu
zmian do Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków.
14. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
15. Sprawozdanie działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
16. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
dr Marcin Owsiński

Projekty uchwał:

pkt_5_projekt_rozpatrzenie_skargi

pkt_7_projekt_ zmiana_uchwaly_budzetowej

pkt_8_projekt_zmiana_WPF

pkt_9_projekt_wniosek_o_dodatek_mieszkaniowy

pkt_10_projekt_przebieg_drog_gminnych

pkt_11_projekt_zaliczenie_drog_do_kategorii

pkt_12_projekt_uslugi_opiekuncze

pkt_13_projekt_zmiana_regulaminu_CWZ