• Wtorek, 05 grudnia 2023

  • Imieniny: Sabiny, Krystyny, Edyty

  • Font Icon

Opłaty

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z „Uchwałą Rady Gminy Sztutowo w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na nieruchomościach zamieszkałych, mieszanych i niezamieszkałych”, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz dla nieruchomości mieszanych jest obliczana na podstawie iloczynu ilości zużytej wody i stawki podanej poniżej.

Stawki opłaty:
– odpady zbierane w sposób selektywny: 9,35 zł za 1 mzużytej wody.

wielkość opłaty miesięcznej = (średnioroczne zużycie wody na danej nieruchomości/12miesięcy) x stawka opłaty

W przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, określa się
stawkę opłaty podwyższonej w wysokości czterokrotnej stawki jak za odpady selektywnie zebrane:
– podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny wynosi 37,40 zł za 1 m3 zużytej wody;

Rada Gminy w Sztutowie zwalnia z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, jednorodzinnymi kompostujących bioodpady
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 0,20 zł.

Stawka opłaty po zwolnieniu wynosi 9,15 zł za 1 m3 zużytej wody.

Właściciele nieruchomości rekreacyjno – wypoczynkowych (obiekt nieogrzewany, wykorzystywany wyłącznie w okresie letnim, np. przyczepa kempingowa, domek drewniany itp.) wnoszą roczną opłatę ryczałtową w kwocie:
– odpady zbierane w sposób selektywny: 224,00 zł

– podwyższona stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, a właściciel takiej nieruchomości nie dopełni obowiązku segregacji, wynosi 896,00 zł od jednego domku letniskowego na nieruchomości lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych lub mieszanych opłata jest naliczana według ilości i wielkości pojemników.

Stawki kształtują się następująco:

1) Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za jednorazowy odbiór, dla poszczególnych wielkości pojemników i worków, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny, wynosi:

Wielkość pojemnika/worka wyrażona w litrach Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywnyzł / za jedno opróżnienie
  pojemnik/worek
60 14,50 zł
120 29,20 zł
240 58,30 zł
360 87,50 zł
1100 267,60 zł
1500 364,90 zł

2) Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za jednorazowy odbiór, dla poszczególnych wielkości pojemników i worków, gdy odpady są zbierane w sposób nieselektywny wynosi:

Wielkość pojemnika/worka wyrażona w litrach Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymizł/ za jedno opróżnienie
  pojemnik/worek
60 58,00 zł
120 116,80 zł
240 233,20 zł
360 350,00 zł
1100 1 070,40 zł
1500 1 459,60 zł

Opłatę należy wnosić z góry w terminie do 15 dnia każdego miesiąca  kalendarzowego na indywidualny dla każdego mieszkańca rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Gminy.

 
UWAGA!
Zgodnie z art. 6q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.): „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie podlega zaokrągleniu„.