• Wtorek, 27 lutego 2024

  • Imieniny: Gabriela, Anastazji

  • Font Icon

Sesja Rady Gminy Sztutowo – 15.12.2023

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023, poz.40 ze zmianami) zwołuję:

LVIII SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO
na dzień 15 grudnia 2023 roku na godz.8.00
która odbędzie się w Urzędzie Gminy w Sztutowie
(sala narad – pok. Nr 1 – parter)

Proponowany porządek obrad sesji:
1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Odczytanie porządku obrad.
3.Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniej sesji.
4.Zgłaszanie wniosków formalnych (interpelacja, zapytanie).
5.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej tj. działki nr 380 o pow. 0,0430 ha, położonej w obrębie Sztutowo.
6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej tj. działki nr 324/5 o pow. 0,0167 ha, położonej w obrębie Kąty Rybackie.
7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej położonej w Sztutowie, stanowiącej działkę Nr 327/5 o pow. 532 m2, dla której Sąd Rejonowy w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi Księgę Wieczystą nr GD2M/00045099/3
8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Sztutowo środków finansowych do Przedsiębiorstwa Komunalnego „Mierzeja” Spółka z o.o. w Stegnie oraz upoważnienia Wójta Gminy Sztutowo do złożenia w imieniu Gminy Sztutowo oświadczenia o objęciu nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Komunalnego „Mierzeja” Spółka z o.o. w Stegnie.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sztutowo.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztutowie.
11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2024-2028.
13.Podjęcie uchwały w sprawie gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024- 2028.
14.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2024-2028.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/613/2023 Rady Gminy Sztutowo z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/609/2023 Rady Gminy Sztutowo z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na nieruchomościach zamieszkałych, mieszanych i niezamieszkałych.
16.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIX/505/2023 Rady Gminy Sztutowo z dnia 17 stycznia 2023r w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Pomorze Gdańskie spółka ograniczoną odpowiedzialnością.
17.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN -Pomorze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
18.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa -KZN Pomorze sp. z o. o z siedzibą w Malborku,
19.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Sztutowo na 2023 rok.
20.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2023-2026.
21.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sztutowo na 2024 rok.
22.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu.
23.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu.
24.Odczytanie Uchwały Nr 204/g283/p/III/23 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 5 grudnia 2023r w sprawie opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2024-2027.
25.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2024-2027.
26.Odczytanie Uchwały Nr 205/g283/p/III/23 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 5 grudnia 2023r w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Sztutowo na 2024 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu.
27.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sztutowo na 2024 rok.
28.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Sztutowo w okresie pomiędzy sesjami.
29.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Sztutowo w okresie pomiędzy sesjami.
30.Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
dr Marcin Owsiński