• Środa, 24 kwietnia 2024

 • Imieniny: Horacego, Feliksa, Grzegorza

 • Font Icon

Zapytanie ofertowe

Sztutowo, 2021-06-30
ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Sztutowo zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiot zamówienia :

Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej z przyłączami oraz przepompownią ścieków dla inwestycji:

 1. Plaża w Sztutowie – od zejścia 60 do zejścia 61, od zejścia 60 do zejścia 59
 2. Plaża w Kątach Rybackich – od zejścia 51 do zejścia 52 ( z wyłączeniem przyłączy na terenie portu 100 mb), od zejścia 51 do zejścia 50

Zakres opracowania:

– uzyskanie warunków technicznych (jeśli wymagane);

– uzyskanie mapy do celów projektowych;

– uzyskanie wypisów i map ewidencji gruntów;

– uzyskanie decyzji środowiskowych (jeśli wymagane);

– wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej, wraz z przyłączami i technologią przepompowni ścieków;

– uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, zwolnień z zakazów;

– uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji;

 – dokonanie zgłoszenia prac lub pozwolenia na budowę;

 – wykonanie kosztorysów;

– wykonanie specyfikacji;

– dokonanie zgłoszenia prac lub pozwolenia na budowę.

 1. Warunki wymagane od Wykonawców:

– uprawnienia budowlane w zakresie projektowania sieci wodociągowo – kanalizacyjnych

 1. Termin realizacji zamówienia:

3 miesiące od dnia podpisania umowy.

 1. Kryteria oceny ofert: cena – 100%.
 2. Osoba uprawniona do kontaktu:

Anna Góra, tel. 55 247 81 51 wew. 614, adres e-mail: agora@sztutowo.ug.gov.pl.

 1. Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: 9.07.2021 r., godzina: 15.00.
 2. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, na adres: Urząd Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo lub przesłać e-mailem na adres: agora@sztutowo.ug.gov.pl.
 3. Rozstrzygnięcie postępowania:
 • O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający powiadomi oferentów drogą elektroniczną (poczta e-mail), podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
 • Projekt umowy przygotuje Zamawiający i przedstawi Wykonawcy do akceptacji.
 • Zamawiający informuje, że zastrzega sobie prawo do zakończenia i unieważnienia postepowania w każdym czasie bez podania przyczyn.
 1. Załączniki:

1) Formularz ofertowy

Wójt Gminy

 

Robert Zieliński

Kierownik zamawiającego

Formularz_oferty