Mar
27

Zapytanie ofertowe

Wójt Gminy Sztutowo zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej w przedmiocie:
Zagospodarowanie terenu działki nr 68/4 przy ul. Morskiej/Leśnej w Sztutowie z wydzieleniem strefy dla pojazdów wolnobieżnych obsługi turystycznej.
Termin składania ofert: do 3.04.2020 r.
Dopuszcza się możliwość przesłania oferty e-mailem na adres info@sztutowo.ug.gov.pl.

Kryterium długość okresu gwarancji będzie ocenianie na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu oferty okresu gwarancji na wykonane prace. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania Protokołu Odbioru Robót.
W formularzu oferty wykonawca zaoferuje jeden z trzech wariantów okresu gwarancji.
Zamawiający przyzna punkty za zadeklarowanie przez Wykonawcę okresu gwarancji według następujących zasad:
– za zadeklarowanie okresu gwarancji – 36 miesięcy – 0 pkt;
– za zadeklarowanie okresu gwarancji – 48 miesięcy – 10 pkt;
– za zadeklarowanie okresu gwarancji – 60 miesięcy – 20 pkt;
Wykonawca może zaproponować termin gwarancji tylko w pełnych miesiącach.
Wykonawca nie może zaoferować okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy.
Wykonawca nie może zaoferować okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy.
W przypadku błędnego wypełnienia oferty w zakresie okresu gwarancji (niezgodnie z zaleceniami Zamawiającego, np. brak wskazania okresu gwarancji lub wskazanie błędnego zakresu) oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium, a jako deklarowany okres gwarancji zostanie przyjęty okres 36 miesięcy.
Dokumenty są dostępne na stronie BIP.

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"