• Piątek, 22 września 2023

  • Imieniny: Tomasza, Maurycego, Joachima

  • Font Icon

Ogłoszenie o kontroli zbiorników bezodpływowych

                                          OGŁOSZENIE

KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY SZTUTOWO

Wójt Gminy Sztutowo informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.) gminy prowadzą ewidencję:

  • zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
  • przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

oraz na podstawie art. 9u w/w ustawy wójt sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy przez mieszkańców i przedsiębiorców.

Mając powyższe na uwadze Urząd Gminy w Sztutowie przystępuje zgodnie z harmonogramem, do  kontroli nieruchomości położonych na terenie Gminy Sztutowo.

Kontroli podlegać będą dokumenty potwierdzające wykonanie usługi: paragony, faktury oraz umowy, a także częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków. 

W trakcie kontroli terenowej sprawdzane będzie zabezpieczenie szamba oraz ogólny stan techniczny (zapewnienie szczelności) zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe w celu określenia ryzyka zanieczyszczenia wód gruntowych.

Ochrona naszego środowiska jest naszym wspólnym celem.

 INFORMACJA: Uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli może być podstawa do nałożenia z tego tytułu sankcji karnych, czego chcemy uniknąć. Nasze działania wynikają z obowiązków nałożonych na gminy i ewentualnych konsekwencji wynikających z zaniechania ich realizowania. Ostatecznym rozwiązaniem jest zgodnie z art.9v ust.1 cytowanej ustawy wystąpienie wójta z wnioskiem do właściwego miejscowo komendanta Policji o pomoc, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia czynności kontrolnych.

ogłoszenie.pdf