lis
22

Ogłoszenie o kontroli zbiorników bezodpływowych

                                          OGŁOSZENIE

KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY SZTUTOWO

Wójt Gminy Sztutowo informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.) gminy prowadzą ewidencję:

  • zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
  • przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

oraz na podstawie art. 9u w/w ustawy wójt sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy przez mieszkańców i przedsiębiorców.

Mając powyższe na uwadze Urząd Gminy w Sztutowie przystępuje zgodnie z harmonogramem, do  kontroli nieruchomości położonych na terenie Gminy Sztutowo.

Kontroli podlegać będą dokumenty potwierdzające wykonanie usługi: paragony, faktury oraz umowy, a także częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków. 

W trakcie kontroli terenowej sprawdzane będzie zabezpieczenie szamba oraz ogólny stan techniczny (zapewnienie szczelności) zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe w celu określenia ryzyka zanieczyszczenia wód gruntowych.

Ochrona naszego środowiska jest naszym wspólnym celem.

 INFORMACJA: Uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli może być podstawa do nałożenia z tego tytułu sankcji karnych, czego chcemy uniknąć. Nasze działania wynikają z obowiązków nałożonych na gminy i ewentualnych konsekwencji wynikających z zaniechania ich realizowania. Ostatecznym rozwiązaniem jest zgodnie z art.9v ust.1 cytowanej ustawy wystąpienie wójta z wnioskiem do właściwego miejscowo komendanta Policji o pomoc, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia czynności kontrolnych.

ogłoszenie.pdf

Zoom in Regular Zoom out
Wykaz numerów wewnętrznych Dystrybucja jodku potasu Przebudowa DW501 Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Opłata miejscowa Baza noclegowa   Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

Pomorskie - przyszłość i rozwój

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"