Fundusz Dróg Samorządowych

ROK 2020

Zadanie 1

Przebudowa drogi gminnej – ul. Wczasowej w Kątach Rybackich
Zakres robót:
1.Rozbiórka istniejącego utwardzenia z płyt betonowych pełnych o powierzchni ponad 3 m2. Budowa drogi klasy D, jednojezdniowej w formie ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni z kostki prefabrykowanej 8cm, w odmiennych kolorach dla poszczególnych elementów drogi (jezdnia, zjazd, chodnik). Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego o szerokości zróżnicowanej od 3 do 5m z pochyleniem poprzecznym jezdni 2%. Droga w kilometrażu od km 0+000 do km 0+135,14. Długość drogi 135,14mb. Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszo jezdnego dla kategorii ruchu KR1. Budowa zjazdów oraz podejść do furtek.
2.Budowa kolektora kanalizacji deszczowej ø 250 PCV, wpustów i podejść do wpustów ulicznych ø 200. Powiązanie instalacji z istniejącą siecią deszczową w kierunku DW 501 ul. Rybackiej.
3.Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezpieczenie kolizji z urządzeniami z podziemnymi. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien zrealizować zadanie zgodnie z projektem, przedmiarem robót oraz Specyfikacja Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Podpisanie umowy z wykonawcą

Zadanie 2

„Budowa drogi gminnej nr 180036G ul. Okrężnej w Sztutowie”
Zakres robót:
1)Roboty drogowe:
Budowa drogi klasy KDX, jednojezdniowej w formie ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni z betonowej kostki brukowej 8cm, w odmiennych kolorach dla poszczególnych elementów drogi (jezdnia, zjazdy). Wykonanie nawierzchni ciągu pieszo- jezdnego o szerokości 5m z przekrojem poprzecznym daszkowym jezdni 2%. Zakres robót w kilometrażu  od km 0 +000 do km 0+258,66. Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszo jezdnego dla kategorii ruchu KR2. Wykonanie zjazdów oraz podejść do furtek z betonowej kostki brukowej. Wykonanie obustronnych krawężników  betonowych drogi i skrzyżowania. Pobocza gruntowe.
Budowa drogi polega na:
•rozbiórce istniejącego utwardzenia jezdni z płyt drogowych, nawierzchni zjazdów oraz krawężników przy skrzyżowaniu;
•ustawieniu nowych krawężników na ławie betonowej;
•wykonaniu nowych konstrukcji zjazdów;
•wykonaniu warstw podbudowy, stabilizacji oraz izolacji podbudowy;
•wykonaniu nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowej
2)Budowa kanalizacji sanitarnej:
•Budowa kanalizacji deszczowej wraz z systemem studni rewizyjnych oraz wpustów ulicznych i odprowadzeniem wód opadowych do studni B1 w istniejącej sieci deszczowej w skrzyżowaniu z ul. Sportową w Sztutowie
•Przebudowa studni S3 do S8 kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz dostosowanie włazów do rzędnej projektowanej nawierzchni drogi.
3)Budowa oświetlenia drogowego:
•Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego;
•Montaż słupów i opraw oświetleniowych.
4)Przebudowa  urządzeń telekomunikacyjnych -usunięcie kolizji
5)Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych – usuniecie kolizji
•Demontaż słupa, odcinka linii napowietrznej oraz dwóch przyłączy;
•Montaż nowego słupa, odcinka linii napowietrznej oraz dwóch przyłączy.

Podpisanie umowy z wykonawcą

Zadanie 3

„Budowa drogi gminnej na działkach nr 447 i 451 w Kątach Rybackich”
Zakres robót:
1.Roboty drogowe:
1)Rozbiórkę istniejącego utwardzenia zjazdu oraz fragmentu chodnika w rejonie projektowanego skrzyżowania z DW 501 ul. Rybacką;
2)Budowę drogi klasy D, jednojezdniowej w formie ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni z betonowej kostki brukowej 8cm, w odmiennych kolorach dla poszczególnych elementów drogi (jezdnia, zjazd, chodnik). Wykonanie nawierzchni ciągu pieszo- jezdnego o szerokości zróżnicowanej od 3 do 4m z pochyleniem poprzecznym jezdni 2%. Droga w kilometrażu od km 0+000 do km 0+081,6. Długość jezdni drogi 78mb. Długość jezdni skrzyżowania 3,6m. Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszo jezdnego dla kategorii ruchu KR2. Wykonanie zjazdów oraz podejść do furtek z betonowej kostki brukowej. Wykonanie obustronnych krawężników betonowych drogi i skrzyżowania. Wykonanie chodnika i obrzeży w pasie DW 501 ul. Rybackiej.
2.Odwodnienie drogi:
1)Budowę dwóch systemów odwodnienia drogi i skrzyżowania obejmujących:
•Dwie podziemne komory drenażowe zlokalizowane w części drogi gminnej oraz w części skrzyżowania;
•Dwie studnie rewizyjne zintegrowane z osadnikami;
•Trzy studzienki ściekowe uliczne;
•Kanały kanalizacyjne łączące wyżej wymienione elementy.
3.Oznakowanie drogi.
4.Wymiana części ogrodzenia

Podpisanie umowy z wykonawcą


ROK 2019

Remont ul. Barkasowej zakończony

Rozpoczyna się przebudowa ul. Barkasowej w Kątach Rybackich

Podpisanie umowy na dofinansowanie ul. Barkasowej

Odbiór końcowy ul. Portowej w Kątach Rybackich

Dofinansowanie dla ul. Portowej w Kątach Rybackich

Zoom in Regular Zoom out

Deklaracja dostępności RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

logo PSSE     Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"