Opłaty

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z „Uchwałą Rady Gminy Sztutowo  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty”,opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, przeznaczonych do celów mieszkalnych oraz dla nieruchomości mieszanych jest obliczana na podstawie iloczynu ilości zużytej wody i stawki podanej poniżej.

Stawki opłaty:

– odpady zbierane w sposób zmieszany: 20,00 zł za 1 m3  zużytej wody;

– odpady zbierane w sposób selektywny: 5,70 zł za 1 mzużytej wody.

wielkość opłaty miesięcznej = (średnioroczne zużycie wody na danej nieruchomości/12miesięcy) x stawka opłaty

Właściciele nieruchomości rekreacyjno- wypoczynkowych ( obiekt nieogrzewany, wykorzystywany wyłącznie w okresie letnim, np. przyczepa kempingowa, domek drewniany itp.) wnoszą roczną opłatę ryczałtową ( za każdy obiekt )w kwocie:

– odpady zbierane w sposób zmieszany : 350,00 zł,

– odpady zbierane w sposób selektywny: 250,00 zł.

W przypadku nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy opłata jest naliczana według ilości i wielkości pojemników.

Stawki kształtują się następująco:

1) Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za jednorazowy odbiór, dla poszczególnych wielkości pojemników i worków, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny, wynosi:

Wielkość pojemnika wyrażona w litrach Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny

zł./ za jedno opróżnienie

  pojemnik worek
60 2,95 8,46
120 5,91 16,93
240 11,82 33,86
360 17,73 50,79
1100 54,18 155,19
1500 73,88 211,62

2) Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za jednorazowy odbiór, dla poszczególnych wielkości pojemników i worków, gdy odpady są zbierane w sposób nieselektywny wynosi:

Wielkość pojemnika wyrażona w litrach Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

zł./ za jedno opróżnienie

  pojemnik worek
60 11,80 33,84
120 23,64 67,72
240 47,28 135,44
360 70,92 203,16
1100 216,72 620,76
1500 295,52 846,48

Opłatę należy wnosić z góry w terminie do 15 dnia każdego miesiąca  kalendarzowego na indywidualny dla każdego mieszkańca rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Gminy.

 
UWAGA!
Zgodnie z art. 6q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454): „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie podlega zaokrągleniu, w przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona.”

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"