Poziomy recyklingu

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439)

Art.  3b.  [Obowiązkowe poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku]
1. Gminy są obowiązane osiągnąć poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych, z wyłączeniem innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, w wysokości co najmniej:

1)50% wagowo – za każdy rok w latach 2020-2024;
2)55% wagowo – za każdy rok w latach 2025-2029;
3)60% wagowo – za każdy rok w latach 2030-2034;
4)65% wagowo – za 2035 r. i za każdy kolejny rok.
2. Gminy są obowiązane osiągnąć poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo rocznie.
3. Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, o których mowa w ust. 1 i 2, kierując się koniecznością możliwości zweryfikowania ich osiągnięcia przez każdą gminę.

Art. 3c  [Ograniczenie masy odpadów komunalnych przekazywanych do składowania]
1. Gminy są obowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
1) do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
2) do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
– w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Poziomy osiągnięte przez Gminę Sztutowo

W roku 2019 oraz 2020 Gmina Sztutowo osiągnęła wszystkie wymagane poziomy recyklingu.

  Poziom osiągnięty przez
Gminę Sztutowo 
w 2020 roku
Wymagany poziom
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przeznaczonych do składowania 19,12 % Max. 40%
Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 82,39 % Min. 30%
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 77,32 %   Min. 50%

 

  Poziom osiągnięty przez
Gminę Sztutowo 
w 2019 roku
Wymagany poziom
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przeznaczonych do składowania 24 % Max. 40%
Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 50 % Min. 30%
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 96 %   Min. 50%

 

Zoom in Regular Zoom out
Narodowy Spis Powszechny 2021 Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"