• Czwartek, 13 czerwca 2024

  • Imieniny: Lucjana, Antoniego

  • Font Icon

Dostępna Gmina Sztutowo – grant PFRON EFS

Gmina Sztutowo
realizuje przedsięwzięcie grantowe „Dostępna Gmina Sztutowo”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa do 31.05.2023 r. dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Sztutowo dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych w obszarze dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej.

Wartość grantu: 99 980,00 PLN

OPIS PROJEKTU

Projekt realizowany jest przez Gminę Sztutowo w okresie 15.11.2022-31.05.2023. Projekt realizowany w ramach Działania 2.18 PO WER Wysokiej jakości usługi administracyjne. Wnioskodawca jest JST uprawnioną do ubiegania się o grant, która zamierza poprawić dostępność usług w swoich jednostkach organizacyjnych, które nie były objęte wsparciem z zakresu poprawy dostępności w ramach innych programów/ projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym realizowanego przedsięwzięcia grantowego jest poprawa do 31.05.2023 r. dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Sztutowo dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych w obszarze dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej Działania realizowane w ramach grantu pozwolą zwiększyć dostępność przestrzeni publicznej i usług publicznych na terenie Gminy Sztutowo, zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnościami i dla osób o szczególnych potrzebach, zaś lokalnym instytucjom pozwolą stać się miejscem, w którym osoby ze szczególnymi potrzebami będą mogły funkcjonować na równi z innymi osobami. Tym samym działania podjęte w ramach niniejszego projektu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego Działania 2.18 POWER, tj. Włączenie idei dostępności do głównego nurtu dobrego rządzenia. Założone w projekcie działania wpłyną na podniesienie świadomości JST i ich pracowników w zakresie wiedzy o problematyce potrzeb osób o szczególnych potrzebach oraz zwiększenie dostępności do usług publicznych dla tej grupy mieszkańców, co przyczyni się do wyrównywania szans osób z rozmaitymi ograniczeniami i dysfunkcjami, a w konsekwencji do wzrostu udziału osób o szczególnych potrzebach, w tym OzN w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym itp. Dostępność jest zagadnieniem horyzontalnym. Zgodnie z art. 4 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami sektor publiczny jest zobowiązany do zapewnienia co najmniej minimalnej dostępności, która zagwarantuje, że każdy obywatel może korzystać z instytucji publicznych niezależnie od stanu zdrowia, wieku czy kondycji. Tym samym każde działanie, realizowana usługa, wytworzony dokument, wszystkie (z nielicznymi wyjątkami) pomieszczenia czy informacje zamieszczane na stronie internetowej urzędu powinny być dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami. Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych wskazuje w art. 3, że dostępność jest ogólną zasadą realizacji praw osób niepełnosprawnych. Dostępności poświęcono cały art. 9, wymieniając w nim obszary i sposoby realizacji dostępności. Dla osób ze szczególnymi potrzebami dostępność jest kluczowym warunkiem prowadzenia samodzielnego życia oraz pełnego uczestnictwa w życiu społecznym na równych zasadach. Chcąc zapewnić wszystkim swoim mieszkańcom dostęp do szerokiego zakresu usług, Gmina podejmuje szereg działań w celu usunięcia barier w dostępie osób z trudnościami funkcjonalnymi do przestrzeni publicznej na zasadzie równości z innymi i zapewnienia im dostępności lokalnego samorządu przede wszystkim w obszarze dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej.
Działania prowadzone są zarówno w obszarze podnoszenia świadomości i kompetencji pracowników JST, m.in. poprzez ich udział w różnego rodzaju szkoleniach w zakresie dostępności, obsługi osób o szczególnych potrzebach itp. (m.in. w ramach projektów 2.18 PO WER), jak i w obszarze inwestycyjnym poprzez m.in. poprawę dostępności infrastruktury JST zapewniającej dostęp osobom z ograniczeniami ruchowymi, poprawę dostępności informacyjno-komunikacyjnej zapewniającej dostęp osobom z ograniczeniami wzroku, słuchu czy poznawczymi. Równocześnie potrzeby Gminy Sztutowo są w tym zakresie tak duże, że pomimo dotychczas podejmowanych działań i poniesionych nakładów na poprawę warunków i jakości życia osób z niepełnosprawnościami i osób o specjalnych potrzebach, nie zostały zlikwidowane jeszcze wszystkie bariery uniemożliwiające im funkcjonowanie w życiu społecznym i w przestrzeni publicznej na równych prawach z innymi osobami. Podejmowane działania w zakresie zwiększania dostępności urzędu i jego jednostek organizacyjnych przynoszą już wymierne efekty, jednakże wciąż nie wszystkie obszary funkcjonowania ww. podmiotów spełniają wszystkie wymogi dostępności i nadal istnieją obszary w mniejszym lub większym stopniu niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Gmina nie jest w stanie zrealizować wszystkich potrzeb w ww. zakresie. W związku z tym na potrzeby realizacji przedsięwzięcia grantowego zostały określone kluczowe obszary dostępności, wymagające pilnego wsparcia, a równocześnie umożliwiające wprowadzenie – w ramach dostępnego w grancie budżetu – rozwiązań, które zapewnią jak największej liczbie mieszkańców łatwy dostęp do usług publicznych, bez względu na ich ograniczenia ruchowe, wzrokowe, słuchowe, czy poznawcze. Poprawa dostępności dla osób z problemami w poruszaniu się, wzrokowymi, słuchowymi i poznawczymi, która zostanie uzyskana na terenie JST dzięki realizacji projektu, przyczyni się w dłuższej perspektywie do poprawy warunków życia i funkcjonowania mieszkańców ze szczególnymi potrzebami, którzy są narażeni na marginalizację lub dyskryminację m.in. ze względu na niepełnosprawność lub obniżony poziom sprawności z powodu wieku czy choroby.