• Wtorek, 28 listopada 2023

  • Imieniny: Leslawa, Zdzislawa, Stefana

  • Font Icon

Fundusz Dróg Samorządowych

ROK 2020

Zadanie 1

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Fundusz Dróg Samorządowych

„Przebudowa drogi gminnej – ulicy Wczasowej w Kątach Rybackich”

DOFINANSOWANIE: 146 235,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 296 798,36 zł

Zakres robót:
1. Rozbiórka istniejącego utwardzenia z płyt betonowych pełnych o powierzchni ponad 3 m2. Budowa drogi klasy D, jednojezdniowej w formie ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni z kostki prefabrykowanej 8cm, w odmiennych kolorach dla poszczególnych elementów drogi (jezdnia, zjazd, chodnik). Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego o szerokości zróżnicowanej od 3 do 5m z pochyleniem poprzecznym jezdni 2%. Droga w kilometrażu od km 0+000 do km 0+135,14. Długość drogi 135,14mb. Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszo jezdnego dla kategorii ruchu KR1. Budowa zjazdów oraz podejść do furtek.
2. Budowa kolektora kanalizacji deszczowej ø 250 PCV, wpustów i podejść do wpustów ulicznych ø 200. Powiązanie instalacji z istniejącą siecią deszczową w kierunku DW 501 ul. Rybackiej.
3. Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezpieczenie kolizji z urządzeniami z podziemnymi.

Odbiór końcowy ul. Wczasowej w Kątach Rybackich

Podpisanie umowy z wykonawcą

Zadanie 2

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Fundusz Dróg Samorządowych

„Budowa drogi gminnej nr 180036G ul. Okrężnej w Sztutowie”

DOFINANSOWANIE: 373 415,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 761 559,76 zł

Zakres robót:

1) Roboty drogowe:
Budowa drogi klasy KDX, jednojezdniowej w formie ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni z betonowej kostki brukowej 8cm, w odmiennych kolorach dla poszczególnych elementów drogi (jezdnia, zjazdy). Wykonanie nawierzchni ciągu pieszo- jezdnego o szerokości 5m z przekrojem poprzecznym daszkowym jezdni 2%. Zakres robót w kilometrażu  od km 0 +000 do km 0+258,66. Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszo jezdnego dla kategorii ruchu KR2. Wykonanie zjazdów oraz podejść do furtek z betonowej kostki brukowej. Wykonanie obustronnych krawężników  betonowych drogi i skrzyżowania. Pobocza gruntowe.
Budowa drogi polega na:
•rozbiórce istniejącego utwardzenia jezdni z płyt drogowych, nawierzchni zjazdów oraz krawężników przy skrzyżowaniu;
•ustawieniu nowych krawężników na ławie betonowej;
•wykonaniu nowych konstrukcji zjazdów;
•wykonaniu warstw podbudowy, stabilizacji oraz izolacji podbudowy;
•wykonaniu nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowej
2) Budowa kanalizacji sanitarnej:
•Budowa kanalizacji deszczowej wraz z systemem studni rewizyjnych oraz wpustów ulicznych i odprowadzeniem wód opadowych do studni B1 w istniejącej sieci deszczowej w skrzyżowaniu z ul. Sportową w Sztutowie
•Przebudowa studni S3 do S8 kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz dostosowanie włazów do rzędnej projektowanej nawierzchni drogi.
3) Budowa oświetlenia drogowego:
•Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego;
•Montaż słupów i opraw oświetleniowych.
4) Przebudowa  urządzeń telekomunikacyjnych -usunięcie kolizji
5) Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych – usuniecie kolizji
•Demontaż słupa, odcinka linii napowietrznej oraz dwóch przyłączy;
•Montaż nowego słupa, odcinka linii napowietrznej oraz dwóch przyłączy.

Odbiór końcowy ul. Okrężnej w Sztutowie

Podpisanie umowy z wykonawcą

Zadanie 3

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Fundusz Dróg Samorządowych

„Budowa drogi gminnej na działkach nr 447 i 451 w Kątach Rybackich”

DOFINANSOWANIE: 56 729,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 113 459,54 zł

Zakres robót:
1.Roboty drogowe:
1) Rozbiórka istniejącego utwardzenia zjazdu oraz fragmentu chodnika w rejonie projektowanego skrzyżowania z DW 501 ul. Rybacką;
2) Budowa drogi klasy D, jednojezdniowej w formie ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni z betonowej kostki brukowej 8cm, w odmiennych kolorach dla poszczególnych elementów drogi (jezdnia, zjazd, chodnik). Wykonanie nawierzchni ciągu pieszo- jezdnego o szerokości zróżnicowanej od 3 do 4m z pochyleniem poprzecznym jezdni 2%. Droga w kilometrażu od km 0+000 do km 0+081,6. Długość jezdni drogi 78mb. Długość jezdni skrzyżowania 3,6m. Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszo jezdnego dla kategorii ruchu KR2. Wykonanie zjazdów oraz podejść do furtek z betonowej kostki brukowej. Wykonanie obustronnych krawężników betonowych drogi i skrzyżowania. Wykonanie chodnika i obrzeży w pasie DW 501 ul. Rybackiej.
2. Odwodnienie drogi:
1) Budowa dwóch systemów odwodnienia drogi i skrzyżowania obejmujących:
• Dwie podziemne komory drenażowe zlokalizowane w części drogi gminnej oraz w części skrzyżowania;
• Dwie studnie rewizyjne zintegrowane z osadnikami;
• Trzy studzienki ściekowe uliczne;
• Kanały kanalizacyjne łączące wyżej wymienione elementy.
3. Oznakowanie drogi.
4. Wymiana części ogrodzenia

Odbiór końcowy inwestycji „Budowa drogi gminnej na działkach nr 447 i 451 w Kątach Rybackich”

Podpisanie umowy z wykonawcą


ROK 2019

Remont ul. Barkasowej zakończony

Rozpoczyna się przebudowa ul. Barkasowej w Kątach Rybackich

Podpisanie umowy na dofinansowanie ul. Barkasowej

Odbiór końcowy ul. Portowej w Kątach Rybackich

Dofinansowanie dla ul. Portowej w Kątach Rybackich