• Niedziela, 03 grudnia 2023

  • Imieniny: Franciszka, Ksawerego, Kasjana

  • Font Icon

Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa rowerowa R-9 – partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska


Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Umowa o dofinansowanie:
Numer umowy o dofinansowanie: RPPM.08.04.00-22-0008/16-00  z dnia 31 stycznia 2018 r.
Aneks nr RPPM.08.04.00-22-0008/16-01 z dnia 25 września 2019 r.
Koszt całkowity: 11 698 871,51 PLN
Koszty kwalifikowalne: 10 051 287,28 PLN
Dofinansowanie: 6 402 669,19 PLN 63,70 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Koszty ogółem niekwalifikowalne kwalifikowalne dofinansowanie
GMINA MIASTA KRYNICA MORSKA 8 170 968,27 1 647 586,23 6 523 382,04 4 155 395,63
GMINA SZTUTOWO 1 832 344,04 0,00 1 832 344,04 1 167 202,35
GMINA STEGNA 1 695 559,20 0,00 1695559,20 1 080 071,21
Razem 11 698 871,51 1 647 586,23 10 051 287,28 6 402 669,19

Planowany wkład finansowy z Funduszu Leśnego – dofinansowanie 50% kosztów wkładu własnego partnerów na roboty budowlane na odcinkach należących do Lasów Państwowych: 403 213,39 zł

Partnerzy:

Gmina Miasta
Krynica Morska
Lider Projektu

Gmina Sztutowo

 

Gmina Stegna

 

Nadleśnictwo Elbląg

 

UMOWA PARTNERSKA – POROZUMIENIE zawarte w dniu 26.01.2017 r. w Krynicy Morskiej, pomiędzy:
1. Gminą Miasta Krynica Morska
2. Gminą Sztutowo  
3. Gminą Stegna

POROZUMIENIE – UMOWA  zawarta w dniu 10.07.2017r.  pomiędzy:
1. Gminą Miasta Krynica Morska
2. Gminą Sztutowo  
3. Gminą Stegna
4. Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe
Nadleśnictwem Elbląg – udostępnienie  gruntów

Zakres inwestycji:
GMINA MIASTA KRYNICA MORSKA
1. Budowa tras rowerowych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym o długości 6,9 km
2. Budowa trzech miejsc postojowych dla rowerzystów: „PRZEBRNO”, „GÓRA PIRATA ”,  „PIASKI GRANICA”
3. Oznakowanie pionowe i poziome całości szlaku rowerowego biegnącego przez obszar gminy o łącznej długości 24,32 km.
GMINA STEGNA
1. Budowa tras rowerowych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym o długości 1,2 km.
2. Budowa dwóch miejsc postojowych dla rowerzystów w miejscowości Mikoszewo „ MIKOSZEWO”, „STEGNA”.
3. Oznakowanie pionowe i poziome całości szlaku rowerowego biegnącego przez obszar gminy o łącznej długości 15,13 km.
GMINA SZTUTOWO
1. Budowa tras rowerowych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym o długości 2,16 km
2. Budowa miejsca postojowego dla rowerzystów „KĄTY RYBACKIE”
3. Oznakowanie pionowe i poziome całości szlaku rowerowego biegnącego przez obszar gminy o łącznej długości 14,86 km.

Po realizacji projektu poprzez tereny ww. gmin nadmorskich przebiegać będzie trasa rowerowa stanowiąca odcinek międzynarodowej trasy rowerowej R-10.

Po zrealizowaniu inwestycji powstanie trasa rowerowa o długości 54,31 km od Granicy Państwa w Piaskach do ujścia Wisły w Mikoszewie.

PRZEBIEG TRASY ROWEROWEJ OŚĆ R-10,  MIERZEJA WIŚLANA: ptr.pomorskie.eu


——–  odcinki inwestycyjne ( budowa)
——–  oznakowanie ( odcinki wybudowane)

 

FB Zachęcamy do polubienia profilu Pomorskie Trasy Rowerowe na stronie Facebook – bieżące wiadomości na temat powstawania tras rowerowych w całym województwie pomorskim, opisy tras gotowych, atrakcji, a także ciekawe konkursy z nagrodami.