• Wtorek, 28 listopada 2023

  • Imieniny: Leslawa, Zdzislawa, Stefana

  • Font Icon

UWAGA właściciele nieruchomości niezamieszkałych mających zamiar wystąpić z gminnego systemu gospodarki odpadami.

Z dniem 23 września 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz.U.2021.1648 z dnia 2021.09.08). Ustawa ta zmieniła szereg zapisów w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021.888 t.j. z dnia 2021.05.12), określającej zasady gospodarki komunalnej. Między innymi w art. 6c uchylony został jego ust. 2c, określający zasady przystępowania do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Wprowadzono do tego przepisu także nowe zapisy, w postaci ust. 3b, 3c i 3e, w myśl których gmina jak i właściciele nieruchomości niezamieszkałych muszą spełnić szereg warunków, aby oświadczenie o wystąpieniu z systemu gminnego było skuteczne.

W związku z powyższym, poniżej ponownie publikujemy zasady skutecznego złożenia oświadczenia o wystąpieniu z gminnego systemu gospodarki odpadami.

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Na podstawie art. 6c ust. 3c i 3e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), Wójt Gminy Sztutowo informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r.

Na mocy art. 6c ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy Sztutowo przyjęła w dniu 16 lipca 2021 r. uchwałę nr XXX/309/2021 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W myśl § 1 ww. uchwały, gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęto również nieruchomości niezamieszkane, zlokalizowane na terenie Gminy Sztutowo.

W związku z powyższym wyznacza się termin do 10 grudnia 2021 r., na:

  • złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego wymagania, o których mowa w art. 6c ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem. W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia;
  • odwołanie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia.

            Umowa zawarta z przedsiębiorcą zgodnie z art. 6 ust. 1c musi zapewniać odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sztutowo przyjętym Uchwałą nr XXX/313/2021 Rady Gminy Sztutowo z dnia 16 lipca 2021 r.

            Oświadczenie, o którym mowa powyżej, jest skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, i nie może być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy (tj. od 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r.).

            Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m.in. obiekty użyteczności publicznej takie jak: obiekty produkcyjne, usługowe i handlowe (warsztaty, banki, biura, sklepy, hotele, pensjonaty, pokoje gościnne oraz domy wczasowe).

            Pisemne oświadczenia (wraz z kopią umowy) należy składać do dnia 10 grudnia 2021 r. na adres: Urząd Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo.

Robert Zieliński – Wójt Gminy Sztutowo

Sztutowo, 7.10.2021 r.

Informacja Wójta Gminy Sztutowo

Uchwała Nr XXX/309/2021 Rady Gminy Sztutowo z dnia 16 lica 2021r w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne

Uchwała nr XXX/313/2021 Rady Gminy Sztutowo z dnia 16 lipca 2021 r. – Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sztutowo