• Środa, 24 kwietnia 2024

  • Imieniny: Horacego, Feliksa, Grzegorza

  • Font Icon

INFORMACJA WÓJTA GMINY SZTUTOWO


Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że w dniu 31 grudnia 2023 roku upływa termin czteroletniej kadencji ławników działających przy sądach powszechnych.
W związku z powyższym, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz.U. z 2023r.poz.217 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2022r zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia ( DZ. U z 2022. Poz. 1255) :
1. ławnikiem może być wybrany ten, kto :
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
2. ławnikami nie mogą być :
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci radcowscy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.
3. nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
4. kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin : prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia i inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli, mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie.
5. termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2023 roku.
6. zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po upływie terminu, o którym mowa w punkcie 5, a także zgłoszenia , które nie spełniają wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
7. zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia :
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) oświadczenie kandydata, że nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
8. do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
9. do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołączą się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszającej kandydata.
10. koszty opłaty za :
1) wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa,
2) za badania lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w pkt.7.4 ponosi kandydat na ławnika,
3) za wydanie aktualnego odpisu lub zaświadczenia , o którym mowa w pkt.8 ponosi Skarb Państwa.
11. Rada Gminy Sztutowo zasięgnie od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
Jednocześnie informujemy, że Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku pismem z dnia 19 maja 2023r zwrócił się do Rady Gminy Sztutowo o dokonanie naboru kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Malborku : 3, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 2 na nową kadencję 2024- 2027.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba, wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
Wybory ławników odbędą się najpóźniej w miesiącu październiku 2023 roku.
Zgłoszenia kandydatów na ławników wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku w punkcie obsługi klienta (parter) Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 w godzinach 7.30 – 15.30.
Wzory dokumentów stanowią załącznik do niniejszej informacji oraz są dostępne na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl
                                                                                                    Wójt Gminy
                                                                                                 Robert Zieliński