• Niedziela, 14 kwietnia 2024

 • Imieniny: Bereniki, Waleriana, Justyny

 • Font Icon

Konkurs ofert w zakresie: kultura fizyczna

Wójt Gminy Sztutowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sztutowo w 2022 roku w formie wsparcia dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) w obszarze:

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację ww. zadań w 2022 r. wynosi 30.000 zł, w tym konkursie 15.000 zł.  W roku 2021 na realizację ww. zadania przeznaczono 30.000 zł.

Zasady przyznawania dotacji:

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.).
 2. Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na realizację zadania.
 3. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w sferach objętych konkursem i będą wykonywane na terenie Gminy Sztutowo lub na rzecz jej mieszkańców.
 4. Dofinansowanie może otrzymać podmiot, którego oferta wpisuje się w szczegółowy cel określony w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok tj.: „Poprawa kondycji fizycznej mieszkańców poprzez upowszechnianie rekreacji i aktywnego trybu życia bez używek, zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do różnorodnych form aktywności sportowej”.
 5. Oferta powinna precyzyjnie określać realne do osiągnięcia rezultaty zadania, które będą podstawą do rozliczenia po zrealizowaniu zadania.
 6. Oferta musi zawierać adres poczty elektronicznej oraz kontaktowy numer telefonu oferenta.
 7. Warunkiem przyznania dotacji na realizację zadania jest zapewnienie minimum 10% finansowego wkładu własnego.
 8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na wsparcie zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
 9. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Sztutowo, a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.

Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Rozpatrywane będą tylko te projekty, które będą realizowane w terminie od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 15 grudnia 2022 r.
 2. Zlecenie realizacji zadania publicznego odbywać się będzie poprzez wspieranie wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji.
 3. Termin ponoszenia wydatków ze środków pochodzących z dotacji będzie określony w umowie o realizację zadania publicznego – nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy.
 4. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami. Zmiany powyżej 20% wartości zadania wymagają uprzedniej, pisemnej zgody Gminy. Pisemnej zgody wymaga również utworzenie nowej pozycji kosztowej w ramach kwoty dotacji. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowaną kalkulację kosztów oferty po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany powyższe nie wymagają aneksu do umowy.
 5. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu jego realizacji. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. Istotne zmiany wymagają zgłoszenia w formie pisemnej i uzyskania zgody Gminy. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany zakres działań/harmonogramu po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany te wymagają aneksu do umowy.
 6. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonane zmiany w zakresie przyjętych rezultatów zadania publicznego. Zmiany powyżej 20% poszczególnych założonych rezultatów wymagają zgody Gminy oraz aneksu do umowy.
 7. Zadanie uznaje się za zrealizowane, jeżeli oferent zrealizuje 80% założonych w ogłoszeniu rezultatów.

Miejsce i termin składnia ofert:

Oferty należy składać do dnia 28 kwietnia 2022 r. , w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo, z adnotacją „Konkurs ofert 2022 – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”. W przypadku wysłania oferty drogą pocztową decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego. Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

Oferty na realizację zadania publicznego będą rozpatrywane i opiniowane przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Sztutowo.

Komisja Konkursowa opiniując, a następnie Wójt Gminy Sztutowo – podejmując decyzję w sprawie udzielenia dotacji, będzie kierować się następującymi kryteriami:

 • doświadczenie organizacji w realizacji zadań publicznych,
 • posiadane zasoby kadrowe,
 • zaplecze techniczne oferenta,
 • odpowiednie określenie celów i rezultatów zadania (korzyści społeczne),
 • koszty realizacji zadania,
 • możliwość pozyskania środków finansowych na realizację zadania z innych źródeł
 • prawidłowość rozliczenia dotacji w roku poprzednim

Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość proporcjonalnego zmniejszania wielkości dofinansowania stosownie do posiadanych środków w przypadku, gdy suma pozytywnie ocenionych ofert przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania.

Organizator konkursu zastrzega sobie również możliwość zmniejszenia wielkości dofinansowania, jeżeli uzna, że wnioskowana kwota jest zbyt duża w stosunku do oferowanego zadania i planowanych do osiągnięcia rezultatów.

W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, będą oni mieli możliwość wprowadzenia niezbędnych zmian do złożonych ofert.

Informacja o konieczności uzupełnienia braków formalnych zostanie przesłana do oferentów drogą elektroniczną w ciągu 14 dni od daty składania ofert.

Informacja o wyborze ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Sztutowo oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu w terminie 7 dni od dnia zakończenia oceny merytorycznej, jednak nie później niż 3 miesiące od daty ogłoszenia konkursu.

Oferta

Oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 poz. 2057).

Wymagane dokumenty, które należy dołączyć do oferty:

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
 • w przypadku oferty wspólnej – umowę partnerską,
 • oświadczenie, że zadanie zostanie wykonane zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

Załączniki muszą być ważne i aktualne, tj. nie starsze niż 3 miesiące od dnia wydania i podpisane przez osoby uprawnione. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona załącznika powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione z ramienia organizacji.

Oferta niespełniająca któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu podlega odrzuceniu. Ofertę należy wypełnić czytelnie, tzn. maszynowo lub komputerowo. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Osobą kontaktową w sprawie konkursu jest Justyna Żywicka, tel. (55) 247-81-51 wew. 613, jzywicka@sztutowo.ug.gov.pl.

DO POBRANIA:

zarządzenie-sport2022-2

Załacznik_ogłoszenie-sport-Sztutowo-2022-2

WZÓR OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

oświadczenie