• Środa, 29 listopada 2023

  • Imieniny: Blazeja, Saturnina

  • Font Icon

Nabór wniosków o udzielenie pożyczki dla NGO

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gd. informuje, że trwa nabór (do odwołania) wniosków o udzielenie ze środków Funduszu Pracy  jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadziły działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 roku. Dotyczy to np. wszelkich stowarzyszeń, KGW, wędkarskich, łowieckich, klubów sportowych, OSP, które mają osobowość prawną, tzn. wpis do odpowiedniego rejestru.

Wnioski o pożyczkę należy składać do urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy, w następujący sposób:

  1. Elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, przez Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia, w serwisie  www.praca.gov.pl
  2. W wersji papierowej, wrzucając do skrzynki umieszczonej w przedsionku budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim  przy ul. Morska 1 lub przesyłając tradycyjną pocztą na w/w adres urzędu. WERSJA PAPIEROWA składa się z: 2 egzemplarzy umowy, wniosku i załącznika nr 1 do wniosku. Na etapie składania wniosku umowa w dwóch egzemplarzach musi być już podpisana.

Informacje dodatkowe:

  • Pożyczka może być udzielona do wysokości 5 000 zł. Jej wysokość nie może jednak przekroczyć 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym. Przychód wnioskodawcy, w poprzednim roku bilansowym nie może przekroczyć 100 000 zł. (przychód przedstawiany jest we wniosku o pożyczkę); 
  • Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli  przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski; 
  • Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki;
  •  Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, będzie prowadzić działalność przez  okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
  • Środki pochodzące z pożyczki nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Środki te w razie ich przekazania na rachunek płatniczy, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego

Wartość pożyczki, stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie  poważnym zaburzeniom  w gospodarce,  o  której  mowa  w  Komunikacie  Komisji  – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, stroku 1).
Poniżej link do artykułu z aktualnymi wnioskami i dokumentami do pobrania: