• Wtorek, 27 lutego 2024

  • Imieniny: Gabriela, Anastazji

  • Font Icon

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sztutowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

ZP.6710.1.2020                                                            Sztutowo, dnia 27 stycznia 2022 r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sztutowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 11 pkt 7 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 741 z późn. zm.), art. 39 i art. 54 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2373 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XII/126/2019 Rady Gminy Sztutowo z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sztutowo

 

zawiadamiam

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sztutowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 4 lutego 2022 r. do 4 marca 2022  r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie,               ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo, w pokoju nr 1 oraz o publikacji na stronie internetowej: https://sztutowo.bipgmina.pl/.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 marca 2022 r. o godz. 12.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Sztutowie,   ul. Szkolna 13, 82-110 Sztutowo.

 

Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w związku z art. 39 i art. 54 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium lub prognozie oddziaływania na środowisko skutków ustaleń studium, może wnieść uwagi.

 

Uwagi do projektu studium należy składać na piśmie do dnia 25 marca 2022 r.  w Urzędzie Gminy Sztutowo, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo, w formie elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres  e-mail info@sztutowo.ug.gov.pl lub za pomocą platformy ePUAP. Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (załącznik graficzny – mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki).

 

Stosownie do przepisu art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres info@sztutowo.ug.gov.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, w terminie do dnia 25 marca 2022 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (załącznik graficzny – mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki).

 

Wyłożenie projektu studium oraz dyskusja publiczna zostaną przeprowadzone
z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności, zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymi oraz na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Informuję, że szczegółowa klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduję się na stronie: https://sztutowo.bipgmina.pl/ w zakładce „Ochrona Danych Osobowych”.

 

Wójt Gminy Sztutowo

/podpis nieczytelny/

 

Rozdzielnik:

  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sztutowo;
  2. https://sztutowo.bipgmina.pl/.

 

 

Wywieszono dnia ……27.01.2022………………………….. Zdjęto dnia …………………………………………

Obwieszczenie o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sztutowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko z 27 01 2022