• Niedziela, 03 grudnia 2023

  • Imieniny: Franciszka, Ksawerego, Kasjana

  • Font Icon

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz.U. z 2022 r poz. 503 ze zm. ) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 08.03.2 023r. przez ROJEKTOR Usługi Inżynieryjne Małgorzata Bryćko-Krauza, ul. Kazimierza Deyny 10, 83-034 Trąbki Małe, działająca z upoważnienia ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, w dniu 5.06.2023r. została wydana decyzja znak: RRG.6733.1.2023 nr decyzji 42/2023 lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn-0,4 kV, będącej celem publicznym określonym w art. 6 pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. Z 2023 r. poz. 344 ze zm. ) przebiegającej przez teren działek nr 125/8, nr 125/9, nr 125/10 w miejscowości Kobyla Kępa, Gmina Sztutowo.
Jednocześnie zawiadamiam, że w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia, strony postępowania i wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo, pokój nr 13, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

                                                                                                          Wójt Gminy Sztutowo
                                                                                                               Robert Zieliński

Sztutowo, dnia 5.06.2023r.