• Środa, 28 lutego 2024

  • Imieniny: Romana, Ludomira, Lecha

  • Font Icon

Obwieszczenie Wójta Gminy Sztutowo

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sztutowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 11 pkt 7 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) w związku z art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 r., poz. 1688) i na podstawie art. 39 i art. 54 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1094 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XLV/457/2022 Rady Gminy Sztutowo z dnia 27 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sztutowo zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sztutowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 13 grudnia 2023 r. do 4 stycznia 2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo, w pokoju nr 13 oraz o publikacji na stronie internetowej:
https://sztutowo.bipgmina.pl/.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 grudnia 2023 r. o godz. 10:00 w sali nr 1 w Urzędzie Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo.
Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w związku z art. 39 i art. 54 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium lub prognozie oddziaływania na środowisko skutków ustaleń zmiany studium, może wnieść uwagi.
Uwagi do projektu zmiany studium należy składać na piśmie do dnia 26 stycznia 2024 r. w Urzędzie Gminy Sztutowo, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo, w formie elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail gdanelska@sztutowo.ug.gov.pl lub za pomocą platformy ePUAP. Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnoszącego, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (załącznik graficzny – mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki).
Stosownie do przepisu art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres gdanelska@sztutowo.ug.gov.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1797), w terminie do dnia 26 stycznia 2024 r. Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnoszącego, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (załącznik graficzny – mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki).
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymi oraz na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Informuję, że szczegółowa klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduję się na stronie: https://sztutowo.bipgmina.pl/ w zakładce „Ochrona Danych Osobowych”.
                                                                                                    Wójt Gminy Sztutowo
                                                                                                         Robert Zieliński