• Niedziela, 14 kwietnia 2024

 • Imieniny: Bereniki, Waleriana, Justyny

 • Font Icon

Oferta pracy

OGŁOSZENIE  O  NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE INWESTYCJI I DROGOWNICTWA    

Wójt Gminy Sztutowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze  do spraw inwestycji i drogownictwa  w Urzędzie Gminy  w Sztutowie ul. Gdańska 55, 82- 110 Sztutowo

 1. Nazwa i adres jednostki :

Urząd Gminy w Sztutowie

 1. Gdańska 55

82-110 Sztutowo

 1. Określenie stanowiska; stanowisko urzędnicze

Nazwa stanowiska: stanowisko do spraw inwestycji i drogownictwa

Wymiar czasu pracy – 1/1 etat

Planowany termin zatrudnienia –  03 listopad 2022 rok

 

Zatrudnienie na czas  nieokreślony.

 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych : w miesiącu sierpniu 2022r  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie  Gminy w  Sztutowie , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.
 1. Niezbędne wymagania od kandydatów:
   obywatelstwo polskie,
  •  pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  •  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z    oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nieposzlakowana opinia,
  • wykształcenie  średnie lub wyższe preferowane z zakresu z budownictwa, geodezji
 1. znajomość przepisów prawa: ustawy kodeks postępowania administracyjnego , ustawy o samorządzie gminnym,  ustawa o pracownikach samorządowych , ustawy prawo budowlane , ustawy Prawo zamówień publicznych   
  • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku
 1. Wymagania dodatkowe:
                   •  doświadczenie: praca w jednostkach samorządu terytorialnego na
                       stanowiskach  związanych z budownictwem.
                   • umiejętność pracy w zespole, determinacja w realizacji celów, łatwość
                      nawiązywania  kontaktów, zaangażowanie, umiejętność radzenia sobie ze
                     stresem, kreatywność, dobra organizacja pracy, efektywność i szybkość realizacji
                      powierzonych zadań,  dyspozycyjność.

 

 • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :
 1. 1. Realizacja inwestycji gminnych oraz zlecanie wykonywania remontów
      w  obiektach komunalnych.
 2. Przeprowadzanie kontroli gwarancyjnych w tym; wykonywanie przez Wykonawców
    robót poprawkowych.
 3. Inicjowanie i nadzór nad opracowywaną dokumentacją techniczno-prawną na
       zadania inwestycyjne oraz zadania remontowe w zakresie obiektów komunalnych.
 4. Zlecanie i rozliczanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, umowami  i stanem  faktycznym.
 1. Uzgadnianie własnej i powierzonej infrastruktury technicznej przebiegającej w pasach  drogowych.
 1. Nadzór nad realizacją inwestycji i modernizacji finansowanych z budżetu Gminy.
 2. Przygotowywanie budżetu dla planowanych inwestycji oraz remontów obiektów
  komunalnych od strony rzeczowo- finansowej.

      8.Opracowywanie okresowych programów i planów inwestycyjnych oraz
         sporządzanie   sprawozdań z ich wykonania, zlecanie zastępstwa inwestorskiego
         i  przygotowywanie umów w tym zakresie.

 1. Udział w przetargach w zakresie realizowanych inwestycji, modernizacji
  i remontów obiektów komunalnych.
 2. Kontrola bieżąca przebiegu przygotowania i realizacji inwestycji pod kątem zgodności  zakresu rzeczowego i finansowego z zawartymi umowami.
 1. Weryfikacja kosztów i faktur do uruchamiania ich płatności.
 2. Przygotowywanie materiałów do przetargów na roboty inwestycyjne oraz remontów obiektów komunalnych, koordynowanie realizowanych inwestycji i remontów.
 3. Kontrola w zakresie utrzymania właściwego stanu technicznego budynków i ich urządzeń poprzez wykonane przeglądy techniczne budynków. W wypadku braku Zarządcy, realizacja we własnym zakresie tych zadań w gminnych nieruchomościach zabudowanych gminnymi budynkami mieszkalnymi  i   niemieszkalnymi.
 1. Prowadzenie książek obiektów oraz systematyczne ich aktualizowanie.
 2. Opracowywanie planu rozwoju sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie.
 3. Sporządzanie i przekazywanie na odpowiednie stanowisko OT – przyjęcie środka trwałego
  po zakończonych inwestycjach oraz likwidacji środka trwałego po jego utylizacji.
 4. Sporządzanie sprawozdań, analiz i planów z zakresu wykonywanych zadań.
 5. Ścisła współpraca ze Skarbnikiem Gminy w zakresie opracowania Wieloletniego
  Planu Finansowego.
 6. Zarządzanie drogami i mostami gminnymi, a w szczególności: prowadzenie
  ewidencji, opracowywanie planów rzeczowo-finansowych remontów kapitalnych
  i bieżących ulic i mostów, opracowywanie niezbędnej do prowadzenia remontów
        dokumentacji techniczno – projektowej, prowadzenie rozliczeń finansowo –
         rzeczowych.
 7. Prowadzenie spraw z zakresu remontów i utrzymania dróg, ulic, placów,
  chodników i obiektów mostowych.
 8. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg, ulic, placów, chodników
   i obiektów mostowych.
 9. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i orzekanie o jego
  przywróceniu do stanu pierwotnego oraz naliczanie opłat z tym związanych.
 10. Prowadzenie spraw „małej architektury” tj. place zabaw, skwery itp.,
  24. Prowadzenie spraw z zakresu wydawania decyzji administracyjnych na
  lokalizację zjazdów z dróg gminnych i wewnętrznych.

25.Poświadczanie za zgodność z oryginałem kopi dokumentów przedłożonych przez strony
      na potrzeby prowadzonych postępowań.

 1. Sporządzania sprawozdań, analiz i planów z zakresu wykonywanych zadań.
 2. Przekazywanie na stanowisko Zamówień Publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych podpisanych przez Wójta umów powyżej 5000 zł celem nadania numeru umowy i  rejestracji w Centralnej ewidencji umów .
 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Realizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz ścisła współpraca w tym
    zakresie ze stanowiskiem ds. zamówień publicznych.

 

 

VIII. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
•  stanowisko przeznaczone dla pracownika administracji biurowej,
•  obsługa komputera oraz urządzeń biurowych,
•  kontakty z klientami zewnętrznymi,

 1. Wymagane dokumenty:
  • podpisany własnoręcznie list motywacyjny,
  • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie
 • CV – z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy

   zawodowej i    zajmowanych stanowiskach (własnoręczny podpis),
• kopie świadectw pracy dokumentujących dotychczasowy staż pracy lub zaświadczenie o

   zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza

   skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach

   samorządowych
• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw

    publicznych,
• oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego

   lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • oświadczenie iż, stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na danym stanowisku
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
  Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie lub przesłać na adres Urzędu Gminy w

Sztutowie ul. Gdańska 55, 82- 110 Sztutowo z  dopiskiem „ Oferta pracy na  stanowisko inwestycji i drogownictwa”

w terminie   do dnia 30 września  2022r do  godziny 15.00.

Oferty, które wpłyną po terminie,  nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby wstępnie zakwalifikowane jako spełniające w/w wymogi zostaną powiadomieni telefonicznie w ciągu 2 dni od daty posiedzenia, na którym komisja zapozna się ze złożonymi ofertami.

 1. Informacje dodatkowe:
 2. Niniejsze ogłoszenie opublikowane zostanie w BIP Urzędu Gminy w Sztutowie oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sztutowie.
 3. Przed zawarciem umowy o pracę kandydat wyłoniony w drodze naboru przedkłada pracodawcy: zaświadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające fakt przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku, ( skierowanie wystawia pracodawca) .
 4. Złożone w naborze dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 5. 4.  Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału „Zapytania o udzielenie informacji o osobie  z Krajowego Rejestru Karnego”
 6. Informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie oraz w Biuletynie informacji Publicznej.

 

Zapraszamy do składania ofert. 

Sztutowo, dnia  2022.09.14                                                                                               Wójt Gminy

                                                                                                                                               Robert Zieliński         

 

Załączniki: 

oswiadczenia_przy_rekrutacji

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

klauzula_informacyjna_rodo