• Wtorek, 28 listopada 2023

 • Imieniny: Leslawa, Zdzislawa, Stefana

 • Font Icon

Oferta pracy na stanowisko  urzędnicze

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA CZAS NIEOKREŚLONY

Wójt Gminy Sztutowo informuje o zamiarze zatrudnienia na umowę o pracę na stanowisko  urzędnicze do spraw obsługi klienta w Urzędzie Gminy  w Sztutowie ul. Gdańska 55, 82- 110 Sztutowo

 

I. Nazwa i adres jednostki :

Urząd Gminy w Sztutowie

ul. Gdańska 55

82-110 Sztutowo

II. Określenie stanowiska: stanowisko urzędnicze

Nazwa stanowiska: stanowisko do spraw obsługi klienta

Wymiar czasu pracy – 1/1 etat

Planowany termin zatrudnienia –  lipiec  2023 rok

Zatrudnienie na czas nieokreślony

 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych : w miesiącu maju 2023 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w  Sztutowie , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.

III. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 • obywatelstwo polskie,
 •  pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  •  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie średnie, preferowane wyższe z zakresu administracji, turystyki lub promocji, komunikacji społecznej,
 • znajomość przepisów prawa: ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawa o samorządzie gminnym
  • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (KPA),
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku

IV. Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane doświadczenie: praca w jednostkach samorządu terytorialnego,
  • umiejętność pracy w zespole, determinacja w realizacji celów, łatwość nawiązywania  

                   kontaktów, zaangażowanie, umiejętność radzenia sobie ze stresem, kreatywność, dobra

                   organizacja pracy, efektywność i szybkość realizacji powierzonych zadań,       
                  dyspozycyjność.

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku.

1) Udzielanie informacji interesantom o:

 1. a) rodzaju, miejscu, sposobie i trybie załatwiania spraw w Urzędzie,
 2. b) danych o Gminie (statystyka, układ komunikacyjny, topografia),
 3. c) organizacji władz Gminy, struktury Urzędu, jednostek organizacyjnych Gminy,
 4. d) wysokości opłat lokalnych i skarbowych

2) Udostępnianie interesantom potrzebnych druków, formularzy do załatwienia sprawy oraz ewentualna pomoc przy ich wypełnieniu;

3) Obsługa Elektronicznego Obiegu Dokumentów – rejestracja korespondencji;  (EZD);

4) Odbieranie i łączenie rozmów telefonicznych na poszczególne stanowiska pracy;

5) Odbieranie, rejestrowanie i wysyłanie korespondencji przychodzącej lub wychodzącej mailem,

e-puapem, ezd;

6) Przekazywanie korespondencji/dokumentacji – po jej wcześniejszym zadekretowaniu przez Wójta, z-ca Wójta lub Sekretarza na poszczególne stanowiska pracy;

7) Udostępnianie zainteresowanym klientom materiałów informacyjno – promocyjnych Gminy.

8) Przygotowywanie okresowych ocen, analiz i informacji, sprawozdań wynikających
z powierzonego zakresu obowiązków;

9) Prowadzenie rejestrów, ewidencji wynikających z powierzonego zakresu obowiązków;

10) Zachowanie tajemnicy służbowej i skarbowej.

11) Dbanie o pozytywny wizerunek Gminy Sztutowo oraz Urzędu Gminy Sztutowo.  
           

VI. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
• stanowisko przeznaczone dla pracownika administracji biurowej,
• obsługa komputera oraz urządzeń biurowych,
•  kontakty z klientami zewnętrznymi,

VII. Wymagane dokumenty:
• podpisany własnoręcznie list motywacyjny,
• kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie

 • CV – z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i zajmowanych stanowiskach (własnoręczny podpis),
  • kopie świadectw pracy dokumentujących dotychczasowy staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych
  • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie iż, stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na danym stanowisku
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

VIII.  Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Dokumenty należy złożyć w zamkniętej j kopercie  lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55, 82- 110 Sztutowo z  dopiskiem „ Oferta pracy na  stanowisko urzędnicze do spraw obsługi klienta„

  do dnia 27 czerwca  2023 r. do godziny 15.00.

Oferty, które wpłyną po terminie , nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby wstępnie zakwalifikowane jako spełniające w/w wymogi zostaną powiadomieni telefonicznie w ciągu 2 dni od daty posiedzenia , na którym komisja zapozna się ze złożonymi ofertami.

IX. Informacje dodatkowe:

 1. Niniejsze ogłoszenie opublikowane zostanie w BIP Urzędu Gminy w Sztutowie oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sztutowie.
 2. Przed zawarciem umowy o pracę kandydat wyłoniony w drodze naboru przedkłada pracodawcy: zaświadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające fakt przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku, ( skierowanie wystawia pracodawca) .
 3. Złożone w naborze dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 4. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału „Zapytania o udzielenie informacji o osobie  z Krajowego Rejestru Karnego”
 5. Informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie oraz w Biuletynie informacji Publicznej.

 

Zapraszamy do składania ofert. 

Sztutowo, dnia  2023.06.14                                                                          Wójt Gminy Sztutowo

                                                                                                                         Robert Zieliński