• Wtorek, 05 grudnia 2023

  • Imieniny: Sabiny, Krystyny, Edyty

  • Font Icon

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

OGŁOSZENIE

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych, ogłoszonych w dniu 10.03.2023 roku

w zakresie:

  • turystyki i krajoznawstwa,
  • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (regranting),
  • kultury i dziedzictwa narodowego,
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

W związku z ogłoszeniem otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sztutowo w roku 2023 (Zarządzenia Nr 23/2023, 24/2023, 25/2023, 26/2023 Wójta Gminy Sztutowo), ogłaszam nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1327 ze zm.) do składu Komisji konkursowej opiniującej ww. oferty (z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursach).

Kandydatów należy zgłaszać składając wypełniony formularz zgłoszeniowy do dnia
24 marca roku do godz. 15.00 w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Sztutowie lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo.

Kandydaci wytypowani do komisji konkursowych zostaną o tym fakcie poinformowani telefonicznie lub w formie elektronicznej.

Zgodnie z art. 15 ust. 2da. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.), Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, jeżeli:

1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub

2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub

3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f.

                                                                                 Wójt Gminy Sztutowo
                                                                               Robert Zieliński

Załączniki:

FORMULARZ-ZGŁOSZENIA-2023