• Czwartek, 13 czerwca 2024

  • Imieniny: Lucjana, Antoniego

  • Font Icon

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego, ogłoszonego w dniu 03.01.2024 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Sztutowo w roku 2024 (Zarządzenia Nr 2/2024 Wójta Gminy Sztutowo), ogłaszam nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 571) do składu Komisji konkursowej opiniującej ww. oferty (z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursach).

Kandydatów należy zgłaszać składając wypełniony formularz zgłoszeniowy do dnia
5 lutego 2024 roku do godz. 15.00 w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Sztutowie lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo.

Kandydaci wytypowani do komisji konkursowych zostaną o tym fakcie poinformowani telefonicznie lub w formie elektronicznej.

Zgodnie z art. 15 ust. 2da. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz. U. z 2023 r. poz. 571.), Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, jeżeli:

1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub

2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub

3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f.