• Wtorek, 27 lutego 2024

  • Imieniny: Gabriela, Anastazji

  • Font Icon

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego, ogłoszonego w dniu 16.06.2020 roku.
W związku z ogłoszeniem otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sztutowo w roku 2020 (Zarządzenie Nr 72/2020 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 11.09.2020), ogłaszam nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.2019, poz. 688 ze zm.) do składu Komisji konkursowej opiniującej ww. oferty (z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie). Kandydatów należy zgłaszać składając wypełniony formularz zgłoszeniowy do dnia 2 października 2020 roku do godz. 15.00 do skrzynki podawczej Urzędu Gminy w Sztutowie, elektronicznie na adres info@sztutowo.ug.gov.pl lub przez epuap, bądź przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo.

Kandydaci wytypowani do komisji konkursowych zostaną o tym fakcie poinformowani telefonicznie lub w formie elektronicznej.
Zgodnie z art. 15 ust. 2da. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, jeżeli:
1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub
2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f.
>>> Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej <<<