• Wtorek, 27 lutego 2024

  • Imieniny: Gabriela, Anastazji

  • Font Icon

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA CZAS OKREŚLONY NA ZASTĘPSTWO Z MOŻLIWOŚCIA PRZEDŁUŻENIA NA CZAS NIEOKREŚLONY
Wójt Gminy Sztutowo informuje o zamiarze zatrudnienia na umowę o pracę na zastępstwo na stanowisko urzędnicze do spraw geodezji, zagospodarowania przestrzennego i rolnictwa w Urzędzie Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55, 82- 110 Sztutowo

I. Nazwa i adres jednostki :
Urząd Gminy w Sztutowie
Ul. Gdańska 55
82-110 Sztutowo
II. Określenie stanowiska; stanowisko urzędnicze
Nazwa stanowiska: stanowisko do spraw geodezji, zagospodarowania przestrzennego i rolnictwa
Wymiar czasu pracy – 1/1 etat
Planowany termin zatrudnienia – 01 grudnia 2022 rok
III. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych : w miesiącu październiku 2022r wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Sztutowie , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.
IV. Niezbędne wymagania od kandydatów: • obywatelstwo polskie, • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, • nieposzlakowana opinia, • wykształcenie średnie lub wyższe z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego, gospodarki przestrzennej, gospodarki nieruchomościami lub geodezji • znajomość przepisów prawa: ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawy o gospodarce nieruchomościami , prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawa o samorządzie gminnym • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku
V. Wymagania dodatkowe: • mile widziane doświadczenie: praca w jednostkach samorządu terytorialnego na stanowiskach: gospodarka nieruchomościami, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, geodezja. • umiejętność pracy w zespole, determinacja w realizacji celów, łatwość nawiązywania
kontaktów, zaangażowanie, umiejętność radzenia sobie ze stresem, kreatywność, dobra organizacja pracy, efektywność i szybkość realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność.
V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku.
1. Planowanie, przygotowywanie do uchwalenia i realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.
2. Wydawanie zaświadczeń , wypisów i wyrysów oraz informacji z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego
3. Prowadzenie spraw z zakresu wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
4. Współpraca z instytucjami, organami realizującymi zadania z zakresu zagospodarowania przestrzennego.
5. Prowadzenie spraw w zakresie podziału i rozgraniczenia nieruchomości z uwzględnieniem zgodności projektu podziału z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie decyzji i postanowień z tym związanych.
6. Nadzór i prowadzenie spraw związanych z ustalaniem opłaty planistycznej i adiacenckiej.
7. Prowadzenie i nadzór nad prawidłowym oznaczeniem ulic i numeracji budynków na terenie gminy.
8. Prowadzenie spraw z zakresu wyłączeń gruntów rolnych i leśnych z produkcji. 9. Prowadzenie spraw związanych z kopalinami na terenie gminy.
10. Prowadzenie spraw związanych z rolnictwem na terenie gminy.
11. Prowadzenie ewidencji i rozliczania materiałów pędnych dla OSP.
VI. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: • stanowisko przeznaczone dla pracownika administracji biurowej, • obsługa komputera oraz urządzeń biurowych, • kontakty z klientami zewnętrznymi,
VII. Wymagane dokumenty: • podpisany własnoręcznie list motywacyjny, • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie • CV – z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i zajmowanych stanowiskach (własnoręczny podpis), • kopie świadectw pracy dokumentujących dotychczasowy staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia, • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie iż, stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na danym stanowisku
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
VIII. Miejsce i termin złożenia dokumentów: Dokumenty należy złożyć w zamkniętej j kopercie lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55, 82- 110 Sztutowo z dopiskiem „ Oferta pracy na stanowisko urzędnicze do spraw geodezji i zagospodarowania przestrzennego i rolnictwa „
do dnia 25 listopada 2022r do godziny 15.00.
Oferty, które wpłyną po terminie , nie będą rozpatrywane.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby wstępnie zakwalifikowane jako spełniające w/w wymogi zostaną powiadomieni telefonicznie w ciągu 2 dni od daty posiedzenia , na którym komisja zapozna się ze złożonymi ofertami.
9) Informacje dodatkowe:
1. Niniejsze ogłoszenie opublikowane zostanie w BIP Urzędu Gminy w Sztutowie oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sztutowie.
2. Przed zawarciem umowy o pracę kandydat wyłoniony w drodze naboru przedkłada pracodawcy: zaświadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające fakt przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku, ( skierowanie wystawia pracodawca) .
3. Złożone w naborze dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.
4. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału „Zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego”
5. Informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie oraz w Biuletynie informacji Publicznej.
Zapraszamy do składania ofert.

Sztutowo, dnia 2022.11.08                                                                                                                   

                                                                                                                                  Wójt Gminy Sztutowo
                                                                                                                                       Robert Zieliński

Załącznik:

kwestionariusz osobowy i oświadczenia