• Niedziela, 14 kwietnia 2024

  • Imieniny: Bereniki, Waleriana, Justyny

  • Font Icon

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WÓJT GMINY SZTUTOWO
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko ds. opiekuńczo –
wychowawczych
I. Nazwa i adres jednostki :
Urząd Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55, 82- 110 Sztutowo
II. Określenie stanowiska:
Nazwa stanowiska: stanowisko ds. opiekuńczo-wychowawczych
Wymiar czasu pracy – 1/2 etat
Umowa na czas nieokreślony poprzedzona okresem próbnym.
III.Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych: w miesiącu grudniu 2022 r. wskaźnik
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Sztutowie, w
rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia
osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.
IV.Niezbędne wymagania od kandydatów:
• obywatelstwo polskie,
• pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• nieposzlakowana opinia,
• wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe pedagogika.
• znajomość przepisów prawa: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o
pracownikach samorządowych, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
V. Wymagania dodatkowe:
• preferowane doświadczenie: praca z dziećmi młodzieżą,
• zaangażowanie i samodzielność przy wykonywaniu powierzonych zadań,
umiejętność dobrej organizacji pracy na własnym stanowisku i pracy w zespole,
• odpowiedzialność, sumienność , rzetelność, łatwość nawiązywania kontaktów,
umiejętność radzenia sobie ze stresem, kreatywność.
VI.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) prowadzenie zajęć z dziećmi zgodnie z przygotowanym programem:
a) praca ze stałymi grupami dzieci,
b) praca z dziećmi w kontaktach indywidualnych,
2) przygotowanie i realizacja indywidualnych programów rozwojowoterapeutycznych dla dzieci,
3) prowadzenie dokumentacji pracy zgodnie z charakterem placówki
(dokumentacja diagnozy, planów oraz realizacji indywidualnych i
grupowych zajęć z dziećmi wraz z osiągnięciami),
4) współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Zespołem Szkół w Sztutowie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w
Sztutowie, Biblioteką Publiczną Gminy Sztutowo, Poradnią
Psychologiczno – Pedagogiczną w Nowym Dworze Gdańskim, które mogą
pomóc rodzinie w rozwiązywaniu jej problemów, a zwłaszcza w zakresie
interwencji wobec osób uzależnionych i współuzależnionych,
5) współpraca z sołtysem wsi i radą sołecką,
6) współpraca ze świetlicami działającymi na terenie gminy w celu wymiany
doświadczeń,
7) prowadzenie dziennika zajęć w świetlicy wraz z listami obecności dzieci
na zajęciach,
8) opracowanie rocznych planów pracy świetlicy,
9) po zakończeniu m-ca przekazywanie dzienników zajęć prowadzonych w
świetlicy do zatwierdzenia.
VII. Wymagane dokumenty:
• podpisany własnoręcznie list motywacyjny,
• kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie
• CV – z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu
pracy zawodowej i zajmowanych stanowiskach (własnoręczny podpis),
• kopie świadectw pracy dokumentujących dotychczasowy staż pracy lub
zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, uprawnienia
i kwalifikacje zawodowe, udział w kursach i szkoleniach,
• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat
zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
o pracownikach samorządowych
• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni
praw publicznych,
• oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie, iż stan zdrowia kandydata pozwala mu pracować na danym
stanowisku.
VIII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
do dnia 24 stycznia 2023r do godz. 15.00.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Urzędzie Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55,
82-110 Sztutowo w sekretariacie , albo przesłać na adres Urząd Gminy w Sztutowie ul.
Gdańska 55, 82-110 Sztutowo z dopiskiem
„ Nabór na stanowisko ds. opiekuńczo-wychowawczych w Łaszce”
Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby wstępnie zakwalifikowane jako spełniające w/w
wymogi zostaną powiadomieni telefonicznie w ciągu 2 dni od daty posiedzenia, na którym
komisja zapozna się ze złożonymi ofertami.
IX.Informacje dodatkowe:
1. Niniejsze ogłoszenie opublikowane zostanie w BIP Urzędu Gminy w
Sztutowie oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sztutowie.
2. Przed zawarciem umowy o pracę kandydat wyłoniony w drodze naboru
przedkłada pracodawcy: zaświadczenie lekarza medycyny pracy
potwierdzające fakt przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku,
(skierowanie wystawia pracodawca).
3. Złożone w naborze dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w
procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty
pozostałych osób które wezmą udział w procesie rekrutacji będą
przechowywane przez okres 3 m-cy następnie zostaną zniszczone.
4. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia
oryginału „Zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru
Karnego”
5. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej.
Zapraszamy do składania ofert.

 

Sztutowo, dnia 10.01.2023 r.

                                                                   Wójt Gminy
                                                                 Robert Zieliński

w załączeniu:

kwestionariusz_osobowy

oswiadczenia_przy_rekrutacji_

 

klauzula_informacyjna_rodo1