• Wtorek, 05 grudnia 2023

  • Imieniny: Sabiny, Krystyny, Edyty

  • Font Icon

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Stanowisko do spraw ochrony środowiska


Wójt Gminy Sztutowo ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55, 82- 110 Sztutowo
I. Wymiar czasu pracy – 1 etat
Komórka organizacyjna – Referat Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.
II. Niezbędne wymagania od kandydatów:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie średnie , preferowane wyższe z zakresu ochrona środowiska,
f) znajomość przepisów prawa: ustawy o ochronie przyrody, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy Prawo energetyczne ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy – Kodeks Postępowania Administracyjnego,
g) znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
h) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisko.
III.Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych : w miesiącu sierpniu 2023 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Sztutowie , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6 %,
IV.Wymagania dodatkowe:
a) preferowane doświadczenie: praca w jednostkach samorządu terytorialnego lub w administracji publicznej,
b) umiejętność pracy w zespole, determinacja w realizacji celów, łatwość nawiązywania kontaktów, zaangażowanie, umiejętność radzenia sobie ze stresem, kreatywność, dobra organizacja pracy, efektywność i szybkość realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność.
c) prawo jady kategorii „B”
V. Zadania wykonywane na stanowisku:
1. Realizacja zadań wynikających z ustawy ochronie zwierząt, wydawanie zezwoleń na działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
2. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierząt i ich części,
3. Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poprzez:
a) Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych,
b) Prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków,
c) Kontroli częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych,
d) Kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych ,
e) Prowadzenie ewidencji i wydawania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności związanej z opróżnieniem zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
f) Prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością związaną z działalnością w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
g) Wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
4.Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska i przepisów wykonawczych w tym :
a) Prowadzenie ewidencji kotłów grzewczych na terenie gminy,
b) Prowadzenie spraw i udział w kontroli sposobu spalania w kotłach grzewczych.
5.Realizacja zagadnień wynikających z ustawy o odpadach w tym likwidacja nielegalnych wysypisk.
6. Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o ochronie środowiska, ustawy prawo energetyczne oraz ustawy o ochronie przyrody a w szczególności:
a) inicjowanie i nadzór nad opracowaniem i aktualizacją programów gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sztutowo,
b) prowadzenie spraw w zakresie opracowywanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
c) Inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do zadrzewiania i urządzania terenów zielonych, nadzór nad zalesianiem.
d) Prowadzenie spraw w zakresie usuwania drzew lub krzewów z terenu nieruchomości oraz ustalanie opłat z tego tytułu.
e) Wykonywanie czynności kontrolnych wynikających z ustawy o ochronie środowiska ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy prawo energetyczne.
7. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach związanych z realizacją przedsięwzięć.
8. Współpraca ze stanowiskiem ds. komunikacji społecznej w zakresie promocji ochrony środowiska.
9. Koordynowanie realizacji programów ochrony środowiska i gospodarki odpadami t.j. programu usuwania azbestu oraz prowadzenie spraw związanych z udzielaniem przez Gminę dotacji na usuwanie azbestu.
10. Prowadzenie ewidencji wyrobów azbestowych.
V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a) stanowisko przeznaczone dla pracownika administracji biurowej:
b) obsługa komputera oraz urządzeń biurowych,
c) kontakty z klientami zewnętrznymi,
d) wyjazdy na teren Gminy .
VI. Wymagane dokumenty:
a) podpisany własnoręcznie list motywacyjny,
b) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
c) CV – z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i zajmowanych stanowiskach (własnoręczny podpis),
d) kopie świadectw pracy dokumentujących dotychczasowy staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
e) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
f) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
g) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
h) oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
j) oświadczenie iż, stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na danym stanowisku.
VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Dokumenty należy złożyć lub przesłać z zamkniętej kopercie na adres Urzędu Gminy w Sztutowie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw ochrony środowiska „ do dnia 15 września 2023 roku do godziny 15.00.
VIII. Informacje dodatkowe:
a) dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
b) osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną poinformowane telefonicznie i zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną,
c) przed zawarciem umowy o pracę kandydat wyłoniony w drodze naboru przedkłada pracodawcy zaświadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające fakt przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku (skierowanie do lekarza wystawia pracodawca).
d) złożone w naborze dokumenty kandydata , który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.
e) osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału „Zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego”,
f) Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy w Sztutowie.
Proponowany termin zatrudnienia od 02 października 2023 roku.

Sztutowo, dnia 2023.09.05

Wójt Gminy
Robert Zieliński