• Wtorek, 05 grudnia 2023

 • Imieniny: Sabiny, Krystyny, Edyty

 • Font Icon

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WÓJT  GMINY  SZTUTOWO

 ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości i windykacji opłat za odpady komunalne

Termin składania dokumentów: do dnia 18 czerwca 2021 r. do godz. 15.00.

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy w Sztutowie
Gdańska 55,
82- 110 Sztutowo

II. Określenie stanowiska: stanowisko urzędnicze

Nazwa stanowiska: stanowisko do spraw księgowości i windykacji opłat za odpady komunalne  

Wymiar czasu pracy – 1/1 etat

Umowa na czas nieokreślony poprzedzona  trzymiesięcznym okresem próbnym.

III.  Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych: w miesiącu kwietniu  2021r wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie  Gminy w  Sztutowie , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.

IV. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie minimum średnie,  preferowane wyższe ekonomiczne lub administracyjne,
 • znajomość przepisów prawa: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,  ustawy o rachunkowości, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, prawo energetyczne, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ordynacji podatkowej.
 • dobra znajomość obsługi komputera w tym znajomość programu PŁATNIK,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na  określonym stanowisku,

V. Wymagania dodatkowe:

 •  preferowane doświadczenie: praca w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • zaangażowanie i samodzielność przy wykonywaniu powierzonych zadań, umiejętność
 • dobrej organizacji pracy na własnym stanowisku i pracy w zespole,
 • odpowiedzialność, sumienność , rzetelność, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność radzenia sobie ze stresem, kreatywność.

VI. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie kasy Urzędu,
 • przygotowanie informacji, analiz i sprawozdań wynikających z zakresu obowiązku,
 • naliczanie wynagrodzeń dla pracowników Urzędu, świetlic oraz prowadzenie wszelkiej dokumentacji z tym związanej,
 • naliczanie płac i podatków od umów zlecenia,
 • naliczanie diet radnym i sołtysom,
 • prowadzenie spraw wynikających z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • księgowanie analityczne na kontach indywidualnych osób dokonujących wpłat  za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ścisła współpraca w tym zakresie ze stanowiskiem  ds. finansowych,
 • co miesięczne uzgadnianie wpłat i przypisów opłat dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi,
 • sprawozdawczość budżetowa dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi,
 • współpraca ze stanowiskiem ds. gospodarki odpadami komunalnymi,
 • wystawianie i aktualizacja tytułów wykonawczych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
 • wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu lub zaleganiu z opłatami za odpady komunalne,
 • prowadzenie całości spraw związanych z realizacją zadania dotyczącego przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych,
 • realizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz ścisła współpraca w tym zakresie z pracownikiem ds. zamówień publicznych.
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych,
 • wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta Gminy, Zastępcę Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy.

VII. Wymagane dokumenty:

 • podpisany własnoręcznie list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie
 • CV – z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i zajmowanych stanowiskach (własnoręczny podpis),
 • kopie świadectw pracy dokumentujących dotychczasowy staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, udział w kursach i szkoleniach,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, iż stan zdrowia kandydata pozwala mu pracować na danym stanowisku,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 VIII.  Termin i miejsce złożenia dokumentów:  

do dnia 18 czerwca 2021 r. do godz. 15.00.

Oferty  należy składać w zamkniętej  kopercie  w Urzędzie Gminy w Sztutowie  ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo  w sekretariacie, albo przesłać na adres Urząd Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo z  dopiskiem „Nabór  na  stanowisko urzędnicze do spraw księgowości i windykacji opłat za odpady komunalne”

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie  nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby wstępnie zakwalifikowane jako spełniające w/w wymogi zostaną powiadomieni telefonicznie w ciągu 2 dni od daty posiedzenia, na którym komisja zapozna się ze złożonymi ofertami.

IX. Informacje dodatkowe:

 1. Niniejsze ogłoszenie opublikowane zostanie w BIP Urzędu Gminy w Sztutowie oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sztutowie.
 2. Przed zawarciem umowy o pracę kandydat wyłoniony w drodze naboru przedkłada pracodawcy: zaświadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające fakt przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku, ( skierowanie wystawia pracodawca).
 3. Złożone w naborze dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 4. Dokumenty osób które wezmą udział w procesie rekrutacji będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną przez okres 2 lat a następnie przekazane do archiwum zakładowego.
 5. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału „Zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego”
 6. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie oraz w Biuletynie informacji Publicznej.

Zapraszamy do składania ofert.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
oświadczenia przy rekrutacji
kwestionariusz kandydata do pracy
klauzula informacyjna RODO