• Niedziela, 03 grudnia 2023

 • Imieniny: Franciszka, Ksawerego, Kasjana

 • Font Icon

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – stanowisko ds. bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i ochrony informacji niejawnych

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Sztutowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i ochrony informacji niejawnych

Nazwa i adres jednostki :

Urząd Gminy w Sztutowie
Gdańska 55
82-110 Sztutowo

Określenie stanowiska; stanowisko urzędnicze

Nazwa stanowiska : do spraw bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i ochrony informacji niejawnych

Wymiar czasu  pracy – ½ etatu

Planowany termin zatrudnienia – 01 kwietnia 2022r

 Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych : w miesiącu lutym 2022r wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie  Gminy w  Sztutowie  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.

Niezbędne wymagania od kandydatów:
•  obywatelstwo polskie,
•  pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
•  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z    oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• nieposzlakowana opinia,
• wykształcenie wyższe , preferowane wyższe z zakresu bezpieczeństwa, obronności itp.
• znajomość przepisów prawa: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o zarządzaniu kryzysowym, ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o ochronie przeciwpowodziowej, ustawy  o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozporządzeń wykonawczych,
znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
• dobra znajomość obsługi komputera,
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku

Wymagania dodatkowe:
 • preferowane doświadczenie: praca w jednostkach samorządu terytorialnego na podobnym stanowisku , praca w służbach mundurowych.
 • umiejętność pracy w zespole, determinacja w realizacji celów, łatwość nawiązywania kontaktów, zaangażowanie, umiejętność radzenia sobie ze stresem, kreatywność, dobra organizacja pracy, efektywność i szybkość realizacji

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

W zakresie Obrony Cywilnej,

 • planowanie przedsięwzięć Obrony Cywilnej oraz opracowywanie i aktualizacja Planu Obrony Cywilnej Gminy,
 • planowanie i organizacja systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności,
 • realizowanie zarządzeń i wytycznych Starosty Powiatu Nowodworskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu,
 • planowanie i zaopatrzenie formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki ochrony osobistej i umundurowanie,
 • branie udziału w szkoleniach, ćwiczeniach i treningach z zakresu obrony cywilnej, organizowanych przez organ nadrzędny oraz organizowanie własnych przedsięwzięć w tym zakresie,
 • przygotowywanie i sprawdzanie pod względem merytorycznym rozliczeń finansowych dotyczących spraw obrony cywilnej,
 • planowanie i przeprowadzenie kontroli z zakresu obrony cywilnej,
 • współpraca z innymi organami administracji rządowej, samorządowej, organami kontroli, organizacjami społecznymi w zakresie obrony cywilnej.
 • Planowanie potrzeb w zakresie utrzymania sprzętu w sprawności technicznej
 • Prowadzenie na bieżąco dokumentacji magazynowej oraz zbiorczej ewidencji gminnego sprzętu OC.
 • Wydawanie sprzętu z magazynu na podstawie dowodów rozchodowych Przyjmowanie sprzętu dostarczanego do magazynu i zaewidencjonowanie go w obowiązujących księgach materiałowych.
 • Zgłaszanie zmian ilościowych oraz finansowych po przyjęciu, lub likwidacji sprzęty wybrakowanego – do inspektora ds. księgowości budżetowej.
 • Przygotowanie propozycji sprzętu kwalifikującego się do wycofania z eksploatacji z uzasadnieniem i opisem jego stanu technicznego.
 • Przestrzeganie obowiązujących zasad utrzymywania i przechowywania sprzętu w miejscach do tego przeznaczonych oraz nadzór nad sprzętem znajdującym się na stanowisku kierowania i w zakładach pracy.
 • Przyjęcie bezpośredniej odpowiedzialności za powierzony sprzęt wykazany w książkach materiałowych i innych dokumentach szczebla nadrzędnego,
 • Odpowiednie rozmieszczenie przechowywanego sprzętu w pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczenie go przed pożarem, zniszczeniem i kradzieżą,
 • Stosowanie odpowiednich zabiegów konserwacyjnych stosownie do potrzeb i obowiązujących przepisów, oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie

W zakresie Zarządzania Kryzysowego,

 • opracowanie i bieżące aktualizowanie Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy,
 • prowadzenie obsługi kancelaryjno – biurowej Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 • bieżące monitorowanie, planowanie, zapobieganie i usuwanie skutków zagrożeń, w tym zagrożeń terrorystycznych na terenie Gminy,
 • realizacja zaleceń Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego,
 • opracowywanie i przedkładanie Staroście Nowodworskiemu do zatwierdzenia Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego,
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,
 • realizacja zadań z zakresu infrastruktury krytycznej, wykonywanie działań w zakresie usuwania pożaru lub innego zagrożenia oraz ewakuacji pracowników i osób przebywających w budynku Urzędu;
 • prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpowodziowej.

W zakresie spraw obronnych:

 • wykonywanie zadań na rzecz obronności kraju, wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy,
 • współdziałanie w realizacji zadań obronnych z poszczególnymi jednostkami na terenie Gminy,
 • opracowywanie zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych,
 • opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowanie szkolenia i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej,
 • opracowywanie, uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji planu operacyjnego funkcjonowania Gminy, a także stosownych planów i programów obronnych,
 • opracowywanie i uaktualnianie planu przygotowań służby zdrowia funkcjonowania Gminy na potrzeby obronne,
 • realizacja przedsięwzięć Wójta związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania, zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa,
 • opracowanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu na czas wojny oraz projektu zarządzenia Wójta wprowadzającego w/w regulamin w życie,
 • opracowywanie i bieżące uaktualnianie dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej,
 • opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji stałego dyżuru,
 • analizowanie wniosków wojskowych komendantów uzupełnień w sprawie świadczeń na rzecz obrony, a także prowadzenie postępowania wyjaśniającego i przygotowywanie decyzji o przeznaczeniu osób lub rzeczy na potrzeby świadczeń na rzecz obrony,
 • prowadzenie dokumentacji z zakresu świadczeń osobistych i rzeczowych oraz przesłanie do WBZK PUW corocznych zestawień świadczeń osobistych i rzeczowych wg obowiązujących wzorów i zaleceń,
 • planowanie i prowadzenie kontroli z zakresu realizacji zadań obronnych,

W zakresie ochrony informacji niejawnych :

 • organizowanie ochrony informacji niejawnych na zasadach określonych ustawą o ochronie informacji niejawnych,
 • opracowanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych oraz nadzorowanie jego realizacji,
 • prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych,
 • przeprowadzanie zwykłych postępowań sprawdzających na pisemne polecenie Wójta wobec kandydatów na stanowiska z dostępem do informacji niejawnych,
 • wydawanie lub odmowa wydania poświadczenia bezpieczeństwa osobom sprawdzanym,
 • przechowywanie akt zakończonych postępowań sprawdzających oraz pozostałej dokumentacji,
 • szkolenie pracowników z zakresu ochrony informacji niejawnych,
 • kontrolowanie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 • przeprowadzanie okresowych kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów zawierających informacje niejawne,
 • przeprowadzanie działań zmierzających do wyjaśnień okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 • bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych,
 • nadzorowanie przyjmowania, rejestrowania, przechowywania i przekazywania (wysyłania) dokumentów niejawnych,
 • nadzorowanie wydawania lub udostępniania dokumentów niejawnych osobom posiadającym stosowne poświadczenie bezpieczeństwa,
 • prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne, które zostały udostępnione pracownikom,
 • prowadzenie dziennika ewidencyjnego dokumentów niejawnych,
 • zapewnienie ochrony bezpiecznego stanowiska komputerowego planowania i przygotowanie do działań urządzeń do likwidacji skażeń.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
• stanowisko przeznaczone dla pracownika administracji biurowej,
• obsługa komputera oraz urządzeń biurowych,
•  kontakty z klientami zewnętrznymi,
• praca na ½ etatu  w budynku Urzędu Gminy w Sztutowie,  jak i w terenie .
• w miesiącu lutym 2022r wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie  Gminy w  Sztutowie , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.

 

Wymagane dokumenty:
• podpisany własnoręcznie list motywacyjny,
• kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie
• CV – z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i zajmowanych stanowiskach (własnoręczny podpis),
• kopie dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18-go roku życia (ksero dowodu osobistego),
• kopie świadectw pracy dokumentujących dotychczasowy staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych
• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Dokumenty należy złożyć w zamkniętej  kopercie  lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55, 82- 110 Sztutowo z  dopiskiem

Oferta pracy na  stanowisko urzędnicze do spraw bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i ochrony informacji niejawnych”    

do dnia 17 marca 2022 r. do godziny 15.00.

Oferty, które wpłyną po terminie , nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby wstępnie zakwalifikowane jako spełniające w/w wymogi zostaną powiadomiono telefonicznie w ciągu 2 dni od daty posiedzenia , na którym komisja zapozna się ze złożonymi ofertami.

Informacje dodatkowe:

 1. Niniejsze ogłoszenie opublikowane zostanie w BIP Urzędu Gminy w Sztutowie oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sztutowie.
 2. Przed zawarciem umowy o pracę kandydat wyłoniony w drodze naboru przedkłada pracodawcy: zaświadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające fakt przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku, ( skierowanie wystawia pracodawca) .
 3. Złożone w naborze dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 4. Dokumenty osób które wezmą udział w procesie rekrutacji będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną przez okres 2 lat , a następnie przekazane do archiwum zakładowego.
 5. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału „Zapytania o udzielenie informacji o osobie  z Krajowego Rejestru Karnego”
 6. Informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie oraz w Biuletynie informacji Publicznej.

Zapraszamy do składania ofert. 

korekta do ogłoszenia

oświadczenia_przy_rekrutacji

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRACĘ

klauzula_informacyjna_rodo