• Wtorek, 05 grudnia 2023

 • Imieniny: Sabiny, Krystyny, Edyty

 • Font Icon

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę części dz. 197/1 obręb Sztutowo

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo ogłasza
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę na okres od 26.06.2020 r. do 31.08.2020 r. części nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Sztutowie, Gmina Sztutowo

 

Położenie

ulica

Numer działki Powierzchnia Obręb Numer Księgi Wieczystej Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za cały okres umowy

Netto w zł

Wysokość wadium w zł
Morska 197/1 10 m2 Sztutowo GD2M/00055520/7 3.000 ,00 300,00

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie
ul. Gdańska 55 w pok. Nr 1 w dniu 5 czerwca 2020 r. o godz. 1200 .

Dzierżawa z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej tj. handel, gastronomia, obsługa ruchu turystycznego

 

Działka nr 197/1 położona w Sztutowie przy ul. Morskiej. Wydzierżawieniu podlega miejsce na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest własnością Gminy Sztutowo.

 

Wadium należy wpłacać przelewem na konto Nr 02 8308 0001 0000 0101 2000 0040   Bank Spółdzielczy w Stegnie w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 1.06.2020 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Gminy.

 

Osoba uczestnicząca w przetargu musi złożyć przed jego rozpoczęciem:

 

 • Upoważnienie do reprezentowania, jeżeli podmioty uprawnione nie uczestniczą w przetargu osobiście,
 • Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i innych opłat należnych Gminie Sztutowo – według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przeprowadzania przetargów i warunkami umowy dzierżawy (projektem umowy) – według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
 • Dowód wpłaty wadium.

 

Do przetargu nie mogą przystąpić podmioty, które:

 

 • Mają zaległości finansowe wobec Gminy Sztutowo,
 • Bez uzasadnionej przyczyny odstąpiły od podpisania umowy po wygranym przetargu na najem lub dzierżawę lokali użytkowych lub nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sztutowo w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed terminem przetargu,
 • Z którymi, zostały rozwiązane umowy na najem lub dzierżawę lokali użytkowych lub nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sztutowo z winy najemcy lub dzierżawcy w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed terminem przetargu.

 

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług
z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 54 poz. 535 ze zmianami).

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet należnego czynszu.

Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone bez odsetek w ciągu trzech dni od daty zamknięcia przetargu, pod warunkiem podania prawidłowego konta na które ma być zwrócone.

 

Wylicytowana cena nieruchomości wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie do dnia 10.06.2020 r.

 

Nie podlega zwrotowi wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, jeżeli odstąpi on od zawarcia umowy dzierżawy.

 

Uczestnik, który wygrał przetarg jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia zamknięcia przetargu. W przeciwnym wypadku Wójt Gminy może od zawarcia umowy odstąpić.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 10% ceny wywoławczej tj. kwoty 300 zł.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Zarządzeniem Nr 21/2016 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów na najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Sztutowo.

 

Szczegółowych informacji w tym zapoznanie się z projektem umowy oraz Zarządzeniem Nr 21/2016 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów na najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Sztutowo – można uzyskać w Urzędzie Gminy w Sztutowie telefonicznie nr tel. 55 247-81-52 wew. 32.

 

Informuje się, że organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie
z uzasadnionej przyczyny do chwili jego rozpoczęcia, informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Sztutowo
www.sztutowo.pl oraz informując uczestników przetargu.

                                                                                              

Wójt

Robert Zieliński                   

 

Sztutowo, dnia 27.04.2020 r.

 

 

 Mapa poglądowa, na lokalizację miejsca przeznaczonego do wydzierżawienia — kopia

Ogłoszenie przetarg dzierżawa 10 m2

projekt umowy

zarzadzenie_nr_21

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Załącznik nr 1

– Wzór-

Oświadczenie

 

Do postępowania przetargowego dotyczącego: pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę na okres od 26.06.2020 r. do 31.08.2020 r. części nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Sztutowie, Gmina Sztutowo

Położenie

ulica

Numer działki Powierzchnia Obręb Numer Księgi Wieczystej Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za cały okres umowy

Netto w zł

Wysokość wadium w zł
Morska 197/1 10 m2 Sztutowo GD2M/00055520/7 3.000,00 300,00

 

Ja niżej podpisany oświadczam, iż

 • Nie zalegam z opłacaniem podatków i innych opłat należnych Gminie Sztutowo,
 • Zapoznałem się z regulaminem przeprowadzania przetargów i warunkami umowy dzierżawy (projektem umowy),