• Środa, 24 kwietnia 2024

  • Imieniny: Horacego, Feliksa, Grzegorza

  • Font Icon

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Sztutowo – 31.03.2023

OGŁOSZENIE
W DNIU 31 MARCA 2023 ROKU NA GODZ. 8.00 ZWOŁUJE SIĘ :
LI SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO
która odbędzie się w Urzędzie Gminy w Sztutowie
(sala narad – pok. Nr 1 – parter)

Proponowany porządek obrad sesji :
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Odczytanie porządku obrad.
3. Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniej sesji.
4. Zgłaszanie wniosków formalnych (interpelacja, zapytanie).
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Sztutowo na 2023 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2023-2026.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Sportu i Turystyki Rady Gminy Sztutowo na rok 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sztutowo na 2023 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego należnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sztutowo w 2023 roku”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia Samorządów na rzecz Nadwiślańskiego Korytarza Transportowego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Sztutowo konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic Gminy Sztutowo.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Gminy Sztutowo.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Łaszka.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kąty Rybackie.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Sztutowo na lata 2022-2024” za 2022 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy na okres 5 lat części działki nr 180/2 obręb Łaszka o pow. 2400 m 2 oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy na okres 5 lat części działki nr 341/17 obręb Sztutowo o pow. 3000 m 2 oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy na okres 5 lat części działki nr 382/102 obręb Sztutowo o pow. 444 m 2 oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Sztutowo od Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku na okres 10 lat nieruchomości lokalowej o pow. 39 m 2 , położonej w budynku przy ul. Rybackiej 64 w Kątach Rybackich na potrzeby biura informacji turystycznej.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody /nie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy na okres 5 lat części nieruchomości gruntowych położonych w Sztutowie i w Kątach Rybackich oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat części nieruchomości gruntowych położonych w Sztutowie i w Kątach Rybackich ( będzie procedowana w przypadku nie podjęcia uchwały Nr 23).
25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej – działki Nr 790/5 położonej w obrębie Kąty Rybackie.
26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę nr 99/2 o pow. 0,4224 ha, położonej w Sztutowie.
27. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sztutowo w latach 2023-2027.”
28. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
29. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
30. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
dr Marcin Owsiński