• Czwartek, 18 kwietnia 2024

 • Imieniny: Boguslawy, Apoloniusza

 • Font Icon

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Sztutowo

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2020, poz.713 ze zmianami ) oraz art.15 zzx ust. 1 i ust. 2 ustawy  dnia 31 marca 2020 r, o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r, poz.568 ze zmianami) zwołuję :

XXI SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO
na dzień 5  listopada 2020r na  godz. 9.00
która odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek obrad sesji.

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/213/2020 Rady Gminy Sztutowo w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sztutowo Nr XX/213/2020 z dnia 6 października 2020 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego należnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat pomieszczenia gospodarczego o pow. 33 m2 położonego w Sztutowie ul. Zalewowa 10D.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sztutowo.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Stegnie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżety gminy na 2020 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sztutowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandaty Wójta Gminy Sztutowo.
 15. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

dr Marcin Owsiński

Sztutowo, dnia 28 października  2020 r.

Materiały, w tym projekty uchwał, znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy.