• Wtorek, 28 listopada 2023

 • Imieniny: Leslawa, Zdzislawa, Stefana

 • Font Icon

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Sztutowo

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2020, poz.713 ze zmianami ) oraz art.15 zzx ust. 1 i ust. 2 ustawy dnia 31 marca 2020 r, o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r, poz.568 ze zmianami) zwołuję :

XXIV SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO

na dzień 27 stycznia 2021 r na godz. 10.00,

która odbędzie się w trybie zdalnym.


Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztutowie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Pomorskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sztutowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 68/4 o pow. 0,0474 ha obręb Sztutowo, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr GD2M/00055520/7 Sądu Rejonowego w Malborku, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sztutowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 97/1 o pow. 0,1390 ha obręb Sztutowo, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr GD2M/00051519/9 Sądu Rejonowego w Malborku, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sztutowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 17 o pow. 0,0400 ha obręb Płonina, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr GD2M/00039745/2 Sądu Rejonowego w Malborku, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sztutowo,
  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 356/36 o pow. 0,2244 ha obręb Sztutowo, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr GD2M/00047393/8 Sądu Rejonowego w Malborku, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sztutowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 356/46 o pow. 0,6520ha obręb Sztutowo, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr GD2M/00049187/5 Sądu Rejonowego w Malborku, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim.
 11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
dr Marcin Owsiński

Materiały:

01.OGŁOSZENIE O SESJI -27.01.2021

03.projekt uchwały – skarga na Kierownika GOPS w Sztutowie

04.projekt uchwały – petycja

05.projekt uchwały – skarga na zarządzenie zastępcze

06.projekt uchwały służebność dz.Nt 68.4

07.projekt uchwały służebność dz.Nr 97.1

08.projekt uchwały- służebność dz.Nr 17

09.projekt uchwały – służebność dz.356.36

010.projekt uchwały – służebność dz.356.46