• Niedziela, 14 kwietnia 2024

  • Imieniny: Bereniki, Waleriana, Justyny

  • Font Icon

Ogłoszenie o sesji

Sztutowo.dnia. 2011.11.21

OGŁOSZENIE

Na podstawieart.20 .ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami / zwołuję :

XIII SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO

na dzień 21 grudnia 2011 na godz. 11.00

w Urzędzie Gminy W Sztutowie

Proponowany porządek obrad :

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad .

3.Przyjęcie protokółu z obrad z sesji z dnia 10 listopada 2011r.

4.Zapytania i wolne wnioski .

5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sztutowo na 2012 rok .

6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Sztutowo na lata 2012-2015 .

7. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski oraz informacja Wójta Gminy

na temat działalności w okresie pomiędzy sesjami .

8.Zakończenie obrad .

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Bogdan Pniewski