• Wtorek, 05 grudnia 2023

  • Imieniny: Sabiny, Krystyny, Edyty

  • Font Icon

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości dz. 99/2 Sztutowo ul. Błękitna

lokalizacja działki 99/2 Sztutowo

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo ogłasza
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej  w Sztutowie, Gmina Sztutowo

Położenie ulica Numer działki Powierzchnia Obręb Numer Księgi Wieczystej Cena wywoławcza Netto w zł Wysokość wadium w zł
Błękitna 99/2 0,4224 ha Sztutowo GD2M/00045099/3 1.478.400,00 150.000

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy  w Sztutowie
ul. Gdańska 55 w pok. Nr 1  w dniu 18 sierpnia 2023 r.  o godz.  1200 

Zgodnie z  planem zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo działka nr 99/2 obręb Sztutowo, określona jest symbolem A-5MN, symbolem A-6.1 MN/ZZ które przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową oraz symbolem A-6ZP, który oznacza teren zieleni parkowej. 

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze Uchwały nr LI/542/2023 Rady Gminy Sztutowo z dnia 31 marca 2023 r.

Opis nieruchomości: Działka gruntowa niezabudowana, nr 99/2 położona  w Sztutowie przy ul. Błękitnej, pow. 0,4224 ha;  oznaczenie klas gruntów: ŁIII 0,4024 ha, W-ŁIII  0,0200 ha

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest własnością Gminy Sztutowo. W granicach nieruchomości przebiega sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa oraz sieć energetyczna. Sieć uzbrojenia została określona w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią. Przy akcie notarialnym umowy kupna – sprzedaży zostanie ustanowiona służebność przechodu i przejazdu dla służb komunalnych do działki nr 99/1 obręb Sztutowo, na której znajduje się przepompownia ścieków.

Wadium należy wpłacać przelewem na konto Nr 02 8308 0001 0000 0101 2000 0040   Bank Spółdzielczy w Stegnie w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 14 sierpnia 2023 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Gminy w Sztutowie.

Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty oraz dowód tożsamości,
a osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną musi okazać się dodatkowo kompletem dokumentów do jej reprezentowania.

Do ceny nieruchomości gruntowej osiągniętej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2020 r., 106 ze zmianami).

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone  bez odsetek  w ciągu trzech dni od daty zamknięcia przetargu, pod warunkiem podania prawidłowego konta na które ma być zwrócone.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie stawi się bez usprawiedliwienia
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, do podpisania aktu notarialnego sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. kwoty  14.784,00 zł.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U 2014 poz. 1490).

Koszt sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Sztutowie  telefonicznie nr tel. 55  247-81-51 wew. 614.

Informuje się, że organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny do chwili jego rozpoczęcia, informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Sztutowo www.sztutowo.pl  oraz informując uczestników przetargu. 

Z up. Wójta Gminy Sztutowo

Renata Głąb

Sekretarz Gminy       

Sztutowo, dnia 12.06.2023 r.

 

Wyciąg z ogłoszenia Wójta Gminy Sztutowo

o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Sztutowie, Gmina Sztutowo

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Sztutowo, oznaczona nr ewidencyjnym 99/2 o powierzchni 0,4224 ha położona w Sztutowie przy ul. Błękitna, dla której w Sądzie Rejonowym w Malborku – IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi księgę wieczystą KW nr GD2M/00045099/3.

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży zgodnie z Uchwałą nr LI/542/2023 Rady Gminy Sztutowo z dnia 31 marca 2023 r.

Opis nieruchomości: Działka gruntowa niezabudowana, nr 99/2 położona  w Sztutowie przy ul. Błękitnej, pow. 0,4224 ha;  oznaczenie klas gruntów: ŁIII 0,4024 ha, W-ŁIII  0,0200 ha

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest własnością Gminy Sztutowo. W granicach nieruchomości przebiega sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa oraz sieć energetyczna. Sieć uzbrojenia została określona w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią. Przy akcie notarialnym umowy kupna – sprzedaży zostanie ustanowiona służebność przechodu i przejazdu dla służb komunalnych do działki nr 99/1 obręb Sztutowo, na której znajduje się przepompownia ścieków.

Zgodnie z  planem zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo działka nr 99/2 obręb Sztutowo, określona jest symbolem A-5MN, symbolem A-6.1 MN/ZZ które przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową oraz symbolem A-6ZP, który oznacza teren zieleni parkowej. 

Cena wywoławcza netto 1.478.400 zł. Wadium w wysokości 150.000 zł. należy wpłacać przelewem na konto Nr 02 8308 0001 0000 0101 2000 0040   Bank Spółdzielczy w Stegnie w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 14 sierpnia 2023 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Gminy w Sztutowie. Minimalne postąpienie 14.784,00 zł. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23 %.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2023 r.  o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, pok. nr 1.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie oraz opublikowanie na stronie internetowej Gminy Sztutowo www.sztutowo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sztutowo. Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie  Gminy w Sztutowie, pod nr telefonu 55 247 81 51 wew. 614

Z up. Wójta Gminy Sztutowo

Renata Głąb

Sekretarz Gminy       

Sztutowo, dnia 12.06.2023 r.

                                                                                                 

zalaczniki-do-ogloszenia-Wojta-Gminy-Sztutowo-ws-sprzedazy-nieruchomosci-gminnej-99-2-1.pdf